Medisch specialisten behouden autonomie

20 december 2010 – Medisch specialisten behouden hun professionele autonomie en daarmee hun vrije beroep. Daarbij komt er een nieuwe bekostigingssystematiek waarbij er een belangrijke rol wordt weggelegd voor een collectief van medisch specialisten, dat samenwerkt met de Raden van Bestuur van de ziekenhuizen. Dat zijn de belangrijkste onderhandelingsresultaten die gisteren zijn bereikt in het overleg tussen minister Schippers van VWS, de NVZ en de Orde. De nieuwe betalingssystematiek wordt in 2012 ingevoerd.

Het ministerie geeft in het onderhandelingsresultaat aan ieder jaar een totaalbudget vast te gaan stellen voor de vrijgevestigde medisch specialisten. Voor 2012 zal dat bedrag ruim 2 miljard euro bedragen. Dit bedrag mag beperkt groeien per jaar, namelijk met 2,5 procent. De NZa verdeelt het totaalbudget over de ziekenhuizen door middel van een omzetplafond per ziekenhuis. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis draagt het ontvangen bedrag vervolgens af aan het collectief van vrijgevestigde medisch specialisten. De specialist moet via het ziekenhuis bij de patient of verzekeraar declareren.
Variabel

Het collectief van medisch specialisten en de Raad van Bestuur maken per ziekenhuis afspraken over de verdeling van het budget. Daarbij staat het voorkomen van lange wachtlijsten en lange wachttijden voorop. De vergoeding per specialist bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Voor de verdeling van het vaste en variabele deel is er een bandbreedte van 15 tot 25 procent voor het variabele deel. Als er geen afspraken gemaakt kunnen worden over deze verdeling, zal de verhouding automatisch 80-20 procent zijn. Het variabele deel betreft afspraken met betrekking tot praktijkkosten, lokale speerpunten, kwaliteit, veiligheid en opleidingsactiviteiten.
Tarieven

De afspraken gaan gelden vanaf 1 januari 2012 en lopen tot 1 januari 2015. Per 2015 zal er sprake zijn van integrale prestatiebekostiging voor medisch specialistische zorg. Voor 2011 blijven volgens de NZa de tarieven gelden die in november bekend zijn gemaakt.
(Bron: MedNet, 17 december 2010)

Meer informatie? Lees de bekendmaking in het Kamerstuk (29 248) van Tweede Kamer der Staten-Generaal: Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). (7 december 2010).

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee