Onlangs kwam de Ledenraad van de LHV bijeen. Een van de onderwerpen op de agenda was het Standpunt oncologische zorg in de huisartsenpraktijk. De Ledenraad kan zich vinden in de inhoud van (een aangepaste versie van het eerdere) NHG standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk, maar mist essentiële randvoorwaarden. De Ledenraad besluit het standpunt op grond daarvan niet te accorderen.

De NHG heeft in haar algemene ledenvergadering het standpunt wel geaccordeerd met de kanttekening dat er een expliciete paragraaf over randvoorwaarden wordt toegevoegd.

Rol huisarts oncologische zorg beschreven

De oncologische zorg is in beweging. Het Standpunt oncologische zorg in de huisartsenpraktijk beschrijft de rol van de huisarts in de multidisciplinaire oncologische zorg. Het is gebaseerd op de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 en bedoeld als handreiking voor ontwikkeling en innovatie.

 

Ondersteuning inbreng van patiënt

Vernieuwend in dit Standpunt is de visie op versterking van continuïteit, samenhang en persoonsgerichtheid in de oncologische zorg door:

  • een meer proactieve attitude van de huisarts, en
  • door structurering van zijn begeleidende en ondersteunende rol

Betrokkenheid van de patiënt kan bijdragen aan gedeelde besluitvorming in de oncologische zorg en ondersteunt ook de stimulering van zelfmanagement van de patiënt. Het is belangrijk in de verschillende fasen van het ziekteproces – en met name bij belangrijke beslismomenten – na te gaan in hoeverre de patiënt een eigen inbreng wil en kan hebben. De huisarts kan het proces van gedeelde besluitvorming en zelfmanagement bij uitstek ondersteunen.

 

Contact met patiënt tijdens zorgproces

Een van de aanbevelingen is dat de huisarts na verwijzing naar het ziekenhuis contact houdt met de patiënt. Tijdens dit contact kan de huisarts met de patiënt de verstrekte informatie van de specialist bespreken en ook afspraken maken over vervolgcontacten op basis van de behoefte van de patiënt. Contact houden vergroot de betrokkenheid van de huisarts bij de patiënt en diens naasten en anticipeert op goede nazorg.

 

Nazorg in huisartsenpraktijk

Nazorg is een onderdeel van de huisartsenzorg, maar wordt nog niet op gestructureerde wijze aangeboden. Op basis van een in het ziekenhuis opgesteld nazorgplan kan de huisarts nazorg op maat in de eigen woonomgeving aanbieden of coördineren. Oncologische nacontroles in de huisartsenpraktijk kunnen onder bepaalde voorwaarden deel uitmaken van dit nazorgplan. Hiervoor dienen wetenschappelijk onderbouwde protocollen beschikbaar zijn die goed uitvoerbaar zijn in de huisartsenpraktijk.

 

Individueel zorgplan

Zowel in het ziekenhuis als in de eerstelijn werkt de professional met behandel- en zorgplannen. Het Individueel zorgplan (IZP) verbindt deze plannen met een weergave van de gemaakte afspraken tussen zorgverleners en patiënt. Het speelt een belangrijke rol in het expliciteren van de verantwoordelijkheid van de patiënt en professionals in het zorgproces. Het IZP maakt het ook mogelijk de zorg te monitoren.

Twee belangrijke voorwaarden zijn hier van belang:

  • Zorgprofessionals delen een visie op het werken met het IZP in de eerste- en tweedelijn
  • Gegevens kunnen digitaal tussen patiënten en zorgverleners worden uitgewisseld.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van de huisartsgeneeskunde. Het grootste deel van de Nederlandse bevolking wil bij voorkeur thuis sterven. Ongeveer 53 procent van alle patiënten met kanker of een chronische aandoening overlijden thuis of in het verzorgingstehuis. Huisartsen begeleiden naar schatting 12 tot 13 sterfgevallen per jaar. In bijna 40 procent is de doodsoorzaak kanker. De informatie in het Standpunt over de palliatieve en terminale zorg is gebaseerd op het eerder verschenen NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg.

 

Voorwaarden en implementatie standpunt

Het Standpunt beschrijft aanbevelingen en randvoorwaarden om de oncologische zorg door de huisarts in praktijk te kunnen brengen. Een optimalisering van de oncologische zorg vraagt om een door huisartsen, specialisten en patiënten(organisaties) gedeelde visie op zorg en daarop afgestemde samenwerking op basis van:

  • (multidisciplinaire) richtlijnen
  • samenwerkingsafspraken
  • en goed afgestemde informatie-uitwisseling

Het bevorderen van gedeelde besluitvorming en zelfmanagement vraagt naast tijd en aandacht ook specifieke eisen aan attitude en competenties van de huisarts en de praktijkverpleegkundige.
Het is belangrijk om de aanbevelingen van het Standpunt verder uit te werken in een breed gedragen implementatieplan voor de komende jaren, waarbij is voorzien in passende randvoorwaarden, aldus het NHG-Standpunt Oncologische Zorg in de huisarstenpraktijk.

 

Meer informatie