Kwaliteitsbeleid op individueel niveau

7 september 2010

De raden van bestuur van ziekenhuizen en medische staven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de medische kwaliteit. De afgelopen jaren zijn diverse programma’s en kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd, die bijdragen aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg. Het nieuwe kwaliteitsverbeteringinstrument “Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS)” heeft als primaire doelstelling om door middel van individuele evaluatie het professioneel handelen te verbeteren. Het is daarmee een waardevolle aanvulling op de bestaande kwaliteitsinstrumenten. 
 

Individueel Functioneren Medisch Specialisten

Veel van de al langer bestaande kwaliteitsinstrumenten in de medisch-specialistische zorg, zoals richtlijnen, complicatieregistraties en visitaties zijn gericht op het collectief: de gehele maatschap/vakgroep. Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) is een evaluatie van het individuele functioneren van een medisch specialist door middel van het bijhouden van een portfolio, het verzamelen van informatie bij derden, het voeren van evaluatiegesprekken en het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). 
 
 

Doel IFMS

De primaire doelstelling van individuele evaluatie is de continue verbetering van het professioneel handelen. Waarmee uiteindelijk de kwaliteit van patiëntenzorg wordt geborgd en (waar mogelijk) verder verbeterd. 
 
 

Continue verbetering, geen recherche instrument

Met IFMS wordt de kwaliteit van het individueel functioneren in de praktijk getoetst.  Dit kan op twee manieren gebeuren: Aan de hand van gestructureerde vragenlijsten (Mulfisource Feedback, MSF), maar ook aan de hand van open vragen (Appraisal & Assessment, A&A) . Het gaat bij beide instrumenten om een zo waardevol mogelijke terugkoppeling op het individueel functioneren. 
 
 

Voordelen IFMS

De voordelen van IFMS zijn:
  • voor de individuele medisch specialist: het constateren van individuele sterke en zwakke punten, het mogelijke voorkomen van burn-out en de mogelijkheid om onvrede te bespreken. 
  • voor maatschappen/vakgroepen: het voorkomen van mogelijk(e) problemen. Het vertrouwelijke karakter en de regie in handen van een collega bepalen de mate van welslagen. 
  • voor de maatschappij: het behouden c.q. vergroten van het vertrouwen in het zelfreinigend vermogen binnen de groep van medisch specialisten. 
 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie bij de Orde van Medisch Specialisten
(Bron: www.orde.nl, september 2010)

NL.DOC.10.09.04

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee