12 oktober 2015

Op 8 oktober 2015 is het eerste exemplaar van het Koersboek oncologische netwerkvorming 2015-2020 overhandigd aan Bas van den Dungen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS.

Het Koersboek is ontwikkeld door de Taskforce Oncologie (een samenwerking tussen de patiëntenbeweging Levenmetkanker, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Stichting Oncologische Samenwerking en IKNL.

Doel Taskforce

Het doel van de Taskforce is om de vorming van oncologische netwerken, zogenaamde comprehensive cancer networks (CCN’s) te stimuleren. Hiermee levert de Taskforce een bijdrage aan toekomstbestendige oncologische zorg voor elke patiënt, ongeacht waar hij of zij binnenkomt in de zorg.

Comprehensive cancer networks

Een CCN is een samenwerkingsverband tussen eerste-, tweede- en derdelijns zorgaanbieders. In deze netwerken worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de inhoudelijke organisatie van de oncologische zorg, de monitoring en continue kwaliteitsverbetering.

De Taskforce geeft in het Koersboek haar visie op oncologische netwerken en ideeën over het einddoel aan de hand van voorbeelden uit het hele land. Het Koersboek is geen richtlijn, maar een handreiking aan iedereen die betrokken is bij de oncologische zorg.

Regionale netwerkvorming

Volgens Anemone Bögels, directeur patiëntenbeweging Levenmetkanker "zal de Taskforce zich inspannen om input voor de invulling van de netwerken in het land op te halen." Daarnaast daagt zij professionals en bestuurders uit hun bijdrage te leveren aan de vorming van het oncologische netwerk in hun eigen regio. 

Samenwerken

Oncologische zorg is niet gebaat bij versnippering. Tegelijkertijd hebben patiënten behoefte aan (na)zorg zo dicht mogelijk bij huis. De afspraken binnen een CCN moeten garanderen dat er genoeg aanbod in de regio is. CCN’s maken afspraken hoe zij oncologische zorg inhoudelijk willen organiseren, monitoren en continu verbeteren. De netwerken moeten zo worden ingericht dat ze ook snelle invoering van innovaties kunnen garanderen. De Taskforce heeft hiervoor 21 criteria en randvoorwaarden geformuleerd.

Over IKNL

IKNL is al betrokken bij de totstandkoming van diverse netwerken. Met advies over en begeleiding van transmurale zorgpaden en MDO’s en cijfermatige onderbouwing door tumorspecifieke regiorapportages kan IKNL CCN’s helpen opzetten en optimaal laten functioneren. 

Meer informatie