Op 2 februari jl. heeft minister Schippers (VWS) schriftelijk geantwoord op vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over het bericht dat ziekenhuizen dreigen patiënten te weigeren om dure medicijnen.

Recht op zorg

Volgens minister Schippers mogen financiële belemmeringen geen reden zijn om patiënten zorg, waaronder medicatie, te weigeren als zij hier conform de criteria van het basispakket wel recht op hebben. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht en dienen dus voldoende verantwoorde zorg in te kopen. Artsen dienen in beginsel voor te schrijven conform de geldende behandelrichtlijnen. Zorgverzekeraars maken met ziekenhuizen in het kader van de zorginkoop afspraken over het verlenen en financieren van zorg. Hierbij kunnen ook specifieke afspraken gemaakt worden over dure geneesmiddelen. Financiële problemen mogen echter nooit over de rug van de patiënt worden uitgevochten. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars dienen problemen samen op te lossen.

Vooralsnog alleen signalen

Vooralsnog zijn er alleen signalen van veldpartijen dat er een risico bestaat dat ziekenhuizen dure geneesmiddelen dreigen te weigeren. In hoeverre en in welke mate dit ook daadwerkelijk voorkomt en wat de oorzaken zijn, is niet helder.

Werkgroep benoemd

De Signaleringscommissie Kanker (SCK) van KWF Kankerbestrijding heeft in zijn rapport (Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen, juni 2014) eerder ook al aangegeven zich zorgen te maken over de toegankelijkheid van dure oncolytica in de nabije toekomst. Daarom is een werkgroep ingesteld met alle relevante veldpartijen om onderzoek te doen naar de mate en oorzaken van praktijkvariatie (waaronder mogelijk financiële belemmeringen) en om voorstellen te doen om de toegankelijkheid van dure oncologiemiddelen te borgen binnen de kaders van het hoofdlijnenakkoord.

Onderzoek NZa naar mogelijke knelpunten

Daarnaast is de minister is in gesprek met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of zij een systeemtechnische analyse kunnen doen naar mogelijke knelpunten. Niet alleen voor oncologie, maar breder, naar mogelijk (financiële) belemmeringen bij het voorschrijven van dure geneesmiddelen. De minister verwacht de uitkomsten van dit onderzoek voor de zomer.

Verwachte stijging kosten

Wat betreft te verwachten kostenstijgingen houdt de minster het budgettaire kader medisch specialistische zorg aan. Met veldpartijen is voor de jaren 2015 tot en met 2017 een structurele, landelijke volumegroei afgesproken van maximaal 1,0% per jaar (exclusief loon- en prijsbijstelling). Uiteraard neemt dit niet weg dat afzonderlijke onderdelen binnen dit kader sterker of minder sterk kunnen stijgen, of zelfs kunnen dalen.

Voor specifiek de dure geneesmiddelen heeft de minister zicht op de kosten van bepaalde dure geneesmiddelen die recent beschikbaar zijn gekomen of op korte termijn beschikbaar komen. Om een uitspraak te kunnen doen over de kostenontwikkeling voor de komende jaren is dit echter onvoldoende. Hiervoor moet er rekening gehouden worden met meer factoren, zoals eventuele patentexpiraties van dure geneesmiddelen.

Meer informatie