Interview Cathy van Beek over transparantie in de zorg

15 oktober 2010 – Kritiek was er op het handelen van CZ, omdat haar beoordeling met het predikaat ´slecht’ suggereert dat de zorg in deze ziekenhuizen van onvoldoende kwaliteit is. Dit kan onnodig onrust zaaien bij de consument, terwijl ook deze zorg voldoet aan de normen voor verantwoorde zorg, zo reageerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De rechter verbood in eerste instantie dat CZ de ‘zwarte lijst’ van onvoldoende presterende ziekenhuizen openbaar maakte, omdat ziekenhuizen te weinig ruimte hadden gehad om te reageren op de beoordeling van CZ.

Marktmeester NZa is een voorstander van selectieve inkoop door zorgverzekeraars. Van Beek: “Zorgverzekeraars hebben in het zorgstelsel de verantwoordelijkheid om voor hun verzekerden goede zorg in te kopen. Dat kan door als zorgverzekeraar selectief, dus bij bepaalde zorgaanbieders wel en bij andere niet, in te kopen. Dit houdt zorgaanbieders scherp om goede kwaliteit zorg voor een redelijke prijs te blijven leveren en zich te specialiseren in waar ze goed in zijn.”

Ook andere zorgverzekeraars zijn in beweging: Menzis bijvoorbeeld die het predikaat ‘topzorg’ hanteert voor excellente zorgaanbieders. En Achmea en Agis die al selectief inkopen: zij hanteren bij hun contractonderhandelingen een minimum aantal behandelingen in ziekenhuizen voor patiënten met slokdarmkanker. In de toekomst willen zij dit ook voor andere vormen van kankerbehandeling gaan hanteren. Achmea gaf deze week aan ook bepaalde ziekenhuizen uit te sluiten voor borstkankerzorg, maar dan met een norm die gedragen wordt vanuit de beroepsgroep.

De voordelen voor de consument zijn evident: als je ziek bent, wil je de beste zorg voor de premie die je betaalt. De rol van verzekeraars om zo scherp mogelijk op kwaliteit in de kopen is ook essentieel om de kosten van de zorg in de hand te houden. Zodat de zorgverzekeringspremie voor de consument zo min mogelijk stijgt.

“Maar de kwaliteitscriteria die zorgverzekeraars hanteren moeten wel zorgvuldig gestaafd en geformuleerd worden”, aldus Van Beek. “De term ‘slecht’ bijvoorbeeld kan verwarring zaaien. Dat is ook gebeurd volgens de Borstkankervereniging Nederland, die sinds januari 2010 de Monitor Borstkankerzorg op hun site hebben staan. De Monitor toont de verschillen tussen ziekenhuizen, op basis van informatie over het aanbod en de ervaringen van patiënten.

Zorgaanbieders hebben in dit proces uiteraard ook een essentieel aandeel. Zij moeten de kwaliteit van hun zorgaanbod zo inzichtelijk mogelijk maken. Enerzijds voor de verzekeraars die moeten inkopen op kwaliteit/prijsverhouding en voor de patiënt die zelf kiest of de keuze van de zorgverzekeraarmoet kunnen begrijpen. Dat vraagt een helder format waarmee de betreffende zorgaanbieders dus dezelfde items en criteria verhelderen als het gaat om bepaalde behandelingen en de toegankelijkheid daarvan, zoals bijvoorbeeld wel of geen wachtlijsten. De NZa heeft in september 2010 een richtsnoer uitgebracht met daarin concreet omschreven welke informatie zorgaanbieders moeten verstrekken over hun zorgaanbod, hun prijzen en de wachttijd. Ook gelden de wettelijke eisen voor het verstrekken van informatie over de kwaliteit van zorg.

Cathy van Beek:
“Het is tijd dat het spel op de wagen nu echt gespeeld gaat worden, ieder zijn rol oppakt en de spelregels transparant maakt. Dat zorgaanbieders met vergelijkbare informatie over de kwaliteit van zorg komen is daarin cruciaal.”
Van Beek: “We hebben de zorgaanbieders, zorgverzekeraars en consumentenorganisaties ruimte gegeven om zelf al dan niet onder regie van Zichtbare Zorg de juiste kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen. Maar die ruimte is niet oneindig: het is tijd dat het spel op de wagen nu echt gespeeld gaat worden, ieder zijn rol oppakt en de spelregels transparant maakt. Dat zorgaanbieders met vergelijkbare informatie over de kwaliteit van zorg komen is daarin cruciaal. Ook de consumenten- en patiëntenorganisaties kunnen hier een proactieve rol in vervullen. Door aan te geven wat hun wensen zijn met betrekking tot deze informatie: welke informatie over kwaliteit vindt de consument belangrijk? Wat wil de consument graag weten om een goede keuze te kunnen maken, zonder onnodig ongerust te worden?
In die zin is deze ontwikkeling te beschouwen als lakmoesproef: het wordt tijd dat partijen hun verantwoordelijkheid nemen, zodat het stelsel van gereguleerde marktwerking steeds beter gaat werken en de consument hiervan profiteert met kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg.”

Bron: NZa, oktober 2010

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee