Inhoud DBC-pakket ziekenhuiszorg 2014 bekend

6 mei 2013DBC-Onderhoud ontwikkelt jaarlijks een nieuw DBC-pakket met wijzigingen die de productstructuur verder verbeteren. De release voor 2014 (de RZ14a) draagt verder bij aan de optimalisatie en doorontwikkeling van het DBC-systeem. De RZ14a is een zogenaamde beleidsrijke release: hierin kunnen wijzigingen zijn opgenomen die zowel beleidsmatig als technisch een grote impact hebben.

In Besluitvormingsdocument 2e go RZ14a (DOT vanaf 1 januari 2014) zijn o.m. de volgende veranderingen voor oncologie opgenomen:

Chirurgische zorg kinderoncologie toch geen aparte productstructuur

De ontwikkelde producten voor de kinderoncologie zijn niet akkoord bevonden door de NZa bij de definitieve besluitvorming voor de RZ14a 2e GO. Het standpunt van de NZa is dat de chirurgische zorg bij nieuwvormingen goed beschreven is in de reguliere ICD-10 productstructuur. De NZa ziet dan ook geen aanleiding om hiervoor aparte producten voor kinderen vast te stellen. Het behoud van de integraliteit van de productstructuur is hierbij een zwaarwegend argument voor de NZa.

Nieuwe Verstrekking-zorgactiviteit voor Tumor infiltrerende lymphocytentherapie

Issue 2095, 14505: Randomized controlled trial comparing tumor-infiltrerende lymfocytentherapie (TIL) treatment to ipilimumab for the treatment of advanced stage melanoma.

Uitwerking: Voor deze aanvraag wordt een nieuwe za aangemaakt die typerend wordt uitgevraagd bij de immunoproducten inde boom voor melanoom (29499). Op de za is de uitzondering op de registratieregels voor medicinale oncologie van toepassing. De za die is toegevoegd is: 39149 – Verstrekking Tumor infiltrerende lymphocytentherapie (TIL) per infuus of per injectie.

HIPEC toegevoegd bij zorgproduct ovariumkanker

Issue 2096, 14507: Toepassing van hypertherme intraperitoneale chemotherapie (OVHIPEC) in combinatie met debulking bij patiënten met stadium IIIC eierstokkanker die voorbehandeld zijn met chemotherapie en waar na de chirurgie nog 3 kuren chemotherapie wordt gegeven.

Uitwerking: Toepassing van hypertherme intraperitoneale chemotherapie (OVHIPEC) in combinatie met debulking bij patiënten met stadium IIIC eierstokkanker die voorbehandeld zijn met chemotherapie en waar na de chirurgie nog drie kuren chemotherapie wordt gegeven. Deze HIPEC behandeling is ook bekend bij coloncarcinoom en wordt in DOT typerend geregistreerd op za 39958 (zp 29199003).

De activiteit zal door het specialisme gynaecologie worden uitgevoerd bij ovariumkanker. De activiteit is daarom toegevoegd aan het zorgproduct 20108138 [Maligniteit ovarium/ tuba | Oper groep 4 | Met VPLD | Nieuwv maligne gesl org vrouw].

Toevoeging Verstrekking DC immunotherapie bij maligne melanoom

Issue 2098, 14509: Vaccinaties met autologe, natuurlijk circulerende dendritische cellen (nDC) beladen met synthetische peptides bij patiënten met maligne melanoom stadium IIIb en IIIc: evaluatie van klinische respons, kwaliteit van leven en economische.

Uitwerking: Voor deze aanvraag wordt een nieuwe za aangemaakt die typerend wordt uitgevraagd bij de immunoproducten inde boom voor melanoom (29499). Op de za is de uitzondering op de registratieregels voor medicinale oncologie van toepassing. De za die is toegevoegd is: 39173 – Verstrekking DC immunotherapie (DC) per infuus of per injectie bij gemetastaseerde tumoren.

Wijziging Begeleiding oncologiepatiënten tijdens supportive care/palliatieve zorg

Wijziging registratieregels voor sluiten van subtrajecten met begeleidingscode 039928 “Begeleiding van oncologiepatiënten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie” (nu conform algemene afsluitregels).

De begeleiding tijdens palliatieve zorg beslaat een aanzienlijk deel van de zorgactiviteiten van de medisch oncologen, en is een erg inhomogene groep patiënten met allerlei verschillende ondersteunende behandelingen, bijvoorbeeld:

  1. patiënten die iv bisfosfonaten op het dagcentrum of patienten die orale bisfosfonaten krijgen
  2. patiënten die frequent ascites drainages ondergaan
  3. patiënten in de fase tussen de verschillende lijnen palliatieve chemotherapie
  4. in de pre(terminale) fase kunnen er zeer veel activiteiten van de medisch oncologen noodzakelijk zijn; frequente poliklinische contacten en frequent telefonische activiteiten met patiënt, huisarts en mede-behandelaren.

Dit maakt het te gevarieerd om te vatten in één 1 zorgproduct (zowel wat betreft kostprijs als honorarium). Het sluiten na 6 weken zou de homogeniteit in ieder geval ten goede kunnen komen.

Daarom is het verzoek om registratieregels te wijzigen voor sluiten van subtrajecten met begeleidingscode 039928 “Begeleiding van oncologiepatiënten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie” (Van 365 dagen looptijd naar max. 42 dagen). Trajecten met een deze zorgactiviteit sluiten dus na 42 dagen.

Echter, er is geen sprake van het toedienen van chemo. Juist het toedienen van chemo is de reden voor de uitzondering van 42 dagen. Het verzoek is afgewezen.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee