De Visie op geneesmiddelen van minister Schippers is voor het overgrote deel gewijd aan de toegang tot dure geneesmiddelen, maar acute problemen zoals toegang dure kankergeneesmiddelen blijven bestaan, zo laat Levenmetkanker weten in een bericht op 1 februari jl.

Levenmetkanker: “Visie biedt geen oplossing voor kankerpatiënten”

“In toenemende mate vinden nieuwe en veelbelovende kankermedicijnen hun weg niet naar patiënten omdat ze te duur zijn. Zelfs middelen die in het verzekerde pakket zitten, worden lang niet altijd voorgeschreven omdat het budget in de ziekenhuizen onvoldoende is. Het risico dat patiënten niet overal in Nederland de juiste geneesmiddelen krijgen (postcodegeneeskunde), wordt in de visie geneesmiddelen niet geadresseerd. De minister laat de afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars geheel aan het veld over. De praktijkvariatie zal daardoor juist toenemen.”

Ook roept de minister in haar Visie op geneesmiddelen op tot gepast gebruik. De prijs zou daarbij ook een rol moeten spelen. Levenmetkanker wil gepast gebruik stimuleren als het om de keuze tussen vergelijkbare middelen gaat: “Maar uiteindelijk is het aan de dokter en de patiënt om de meest optimale behandeling te kiezen, ook als dat een duur middel betreft. Dat is niet aan de verzekeraar,” aldus Pauline Evers, beleidsmedewerker Levenmetkanker. De minister zou op landelijk niveau moeten ingrijpen om aan deze onduidelijkheid en ongelijkheid een einde te maken.

NVZ: “Aandacht voor de korte termijn”

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is van mening dat met de nieuwe visie geneesmiddelenbeleid de goede koers is ingezet. “Wel moet er aandacht zijn voor het oplossen van de problemen die op korte termijn spelen.”

“Het aanpakken van de hoge prijzen en improductieve marktbescherming van de industrie hebben een hoge prioriteit. De minister heeft hiervoor een reeks van maatregelen opgesteld, die aangrijpen op de gehele keten, van ontwikkeling, toelating tot de markt tot en met het vergoeden en gepast gebruik van geneesmiddelen. Veel van de maatregelen vragen om acties van VWS, op nationaal en internationaal niveau. Maar ook van ziekenhuizen en verzekeraars wordt een bijdrage verwacht, onder andere bij het gepast gebruik en bij de inkoop van geneesmiddelen.”

“De meeste maatregelen die in de visie staan zullen pas op langere termijn effect hebben. Intussen blijven veelbelovende, nieuwe veelal dure geneesmiddelen, op de markt komen. Het is belangrijk dat de minister hiervoor voldoende geld beschikbaar stelt. Op aandringen van de NVZ gaat de NZa de uitgaven dure geneesmiddelen en de contractafspraken die ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar maken, monitoren.”

Voor ziekenhuizen opvallendste maatregelen

De NVZ heeft een overzicht gemaakt van de voor ziekenhuizen voornaamste maatregelen. Daarin signaleert de NVZ dat in het pakket maatregelen de intentie is opgenomen dat VWS het MBI (MacroBeheersInstrument) niet zal inzetten als er kostenoverschrijdingen zijn als gevolg van dure geneesmiddelen, mits deze verantwoord zijn ingezet.

De opvallendste maatregelen, acties en activiteiten die voortvloeien uit de geneesmiddelenvisie:

  • “Horizonscan–plus” om structureel inzicht te geven in nieuwe (dure) geneesmiddelen die eraan komen, met hun indicatie-uitbreidingen en het patentverloop. Een instrument ter voorbereiding van zorgaanbieders en verzekeraars op de inkoop van geneesmiddelen.
  • “Platform Expertise Inkoop Geneesmiddelen” om zorgverzekeraars en zorgaanbieders te ondersteunen met het vergroten van de slagkracht en kennis die nodig is om effectieve onderhandelingen met de farmaceutische industrie te kunnen voeren. Partijen kunnen daarin kennis en ervaringen delen en waar nodig inkoopcombinaties onderzoeken die binnen de mededingingswet zijn toegestaan.
  • “Monitor Dure Geneesmiddelen” die ook inzicht moet geven in het voorschrijfgedrag en praktijkvariatie van dure intramurale geneesmiddelen, alsmede de patiëntenervaringen.
  • “Geneesmiddelencommissie”. De minister neemt actie zodat ieder ziekenhuis een geneesmiddelencommissie inricht waar de bestuurders, behandelaren, apothekers en inkopers samen het beleid rondom dure geneesmiddelen van hun instelling bepalen en bespreken.
  • “Decentrale sluis”. In 2016 zullen nog enkele middelen op incidentele basis in een sluis worden gezet teneinde een financieel arrangement en eventueel gepast gebruik afspraken te realiseren. Daarnaast bekijkt de minister hoe de nationale sluisconstructie (waarvoor nu per geneesmiddel een wetswijziging nodig is) verbreed kan worden door het instrument ook in te zetten ter ondersteuning van decentrale (gezamenlijke) inkoop en prijsonderhandelingen door zorgverzekeraars en/of zorgaanbieders.
  • “Gepast Gebruik en Verspillings-protocollen”. Verzekeraars worden gestimuleerd om in de contractering afspraken te maken over Gepast Gebruik en Verspillingsprotocollen bij dure geneesmiddelen.

Meer informatie