Soncos stelde een multidisciplinair rapport op met kwalitatieve en kwantitatieve eisen waar zorginstellingen en medisch, paramedisch en verplegend personeel zich aan moeten houden. IKNL organiseerde in juni een themabijeenkomst ‘Invoering normen in de oncologie’ in Eindhoven. Hoe kunnen deze normen het beste in de praktijk worden toegepast? Wanneer voldoet een ziekenhuis hieraan? IKNL maakt tussentijds de balans op.

Samenwerking

De algehele conclusie was dat Soncos-normen om nog betere samenwerking tussen zorgprofessionals vragen. Niet alleen binnen de eigen instelling, maar ook daarbuiten: met zorgverzekeraars, IGZ en met radiotherapeutisch instituten. Samenwerking die op papier moet worden vastgelegd in heldere overeenkomsten.

Het Soncos-bestuur benadrukt dat de normen dynamisch zijn en daarom jaarlijks aangescherpt en exacter omschreven zullen worden. Een aantal tumorsoorten zijn nog niet in het document opgenomen, zoals kinderoncologie, hoofdhals oncologie, neuro-oncologie en hemato-oncologie.

Veld wil uniforme normen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is niet met andere normeringen gekomen en handhaaft op basis van deze normen. In de praktijk blijken echter nog niet alle partijen dezelfde normen te hanteren. Zorgverzekeraars wijken bijvoorbeeld af van de volumenormen van de beroepsgroepen en stellen hogere normen. Het oncologische zorgveld geeft aan moeite te hebben met de verschillende normen. Voor ziekenhuizen is het niet altijd helder waarop ze moeten sturen. Er wordt daarom gepleit voor uniforme normen en nog maar één uitvraag in de toekomst. Op die manier neemt de registratielast af en ontstaat er ruimte voor het opstellen van uniforme definities.

Samenwerkingsafspraken

IKNL heeft al meerdere ziekenhuizen ondersteuning geboden bij het vastleggen van samenwerking op basis van een zelf ontwikkeld format dat tevens juridisch is getoetst; bestaande uit een samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen en inhoudelijke bijlagen waarin service level op tumorniveau of dienstniveau kan worden vastgelegd.

In de ziekenhuizen zijn vaak mondelinge afspraken gemaakt met radiotherapeutische instituten over verwijzingen, toegangstijden, aanwezigheid bij oncologiebesprekingen, etc. Maar, in de praktijk blijken nog niet alle samenwerkingsafspraken goed op papier te staan.

Daarnaast is er variatie in de wijze waarop schriftelijke afspraken zijn vastgelegd. Het ene ziekenhuis heeft de afspraken geformaliseerd in overleg met de raad van bestuur; het andere ziekenhuis heeft er bewust voor gekozen om de afspraken zo laag mogelijk in de organisatie te regelen, waarin overigens vaak wel een ‘escalatiemodel’ is verwerkt.

Juiste expertise verpleegkundig personeel

Soncos stelt dat minimaal de helft van het verpleegkundig personeel de aantekening oncologie moet hebben of een opleiding hiertoe moet volgen. Bij klinische afdelingen waar tevens niet-oncologische patiënten worden verzorgd, geldt de eis dat minimaal de helft van het verpleegkundig personeel dat zorg verleent aan kankerpatiënten opgeleid moet zijn tot oncologieverpleegkundige of deze opleiding volgt. Dit betekent voor de meeste ziekenhuizen een grote uitdaging om klinische afdelingen adequaat in te richten met gediplomeerd personeel.

Invulling casemanagers

Ziekenhuizen vullen de functie van casemanager op verschillende manieren in. Er zijn ziekenhuizen die één casemanager aanstellen voor het hele zorgpad en die optreedt als eerste aanspreekpunt voor de patiënt ongeacht of deze patiënt chirurgie, chemotherapie of radiotherapie krijgt aangeboden.

Er zijn ook ziekenhuizen die werken met casemanagers die specialisme afhankelijk zijn: casemanagers die verantwoordelijk zijn voor het chirurgische deel en weer andere casemanagers die ingeschakeld worden tijdens systemische en/of radiotherapeutische behandeling. In alle gevallen werken deze personen wel intensief met elkaar samen. Een grote uitdaging is om patiënten die voor één onderdeel van de behandeling naar een ander ziekenhuis verwezen worden ook een passende begeleiding te bieden. Dit vraagt om maatwerk.

Meer informatie