De IKNL-basisrichtlijn Herstel na kanker omvat aanbevelingen voor de nazorg in het eerste jaar na afloop van de behandeling van kanker. Het doel daarbij is het detecteren van nieuwe manifestaties van kanker, maar ook het signaleren, begeleiden en behandelen van de gevolgen van de kankerbehandeling bij de patiënt.

Hulpmiddelen

Naast de richtlijn op Oncoline, heeft IKNL allerlei instrumenten om het gebruik ervan te vergemakkelijken. Zoals een samenvattingskaart, geaccrediteerde nascholing met web-TV, een generiek persoonlijk nazorgplan en tumorspecifieke nazorgplannen en een checklist  voor het implementeren van het nazorgplan.

Aanleiding rapport Nacontrole oncologie

Nacontrole en nazorg in de oncologie is een thema van belang voor het oncologisch veld, sinds 2007 extra gestimuleerd door het rapport ‘Nacontrole in de oncologie’ van de Gezondheidsraad.
Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft eind 2007 het initiatief genomen om samen met beroepsverenigingen, patiënten en andere belanghebbenden dit rapport om te zetten naar een richtlijn.

Meer patiënten dus meer nazorg

De incidentie van kanker en de overleving bij verschillende tumorsoorten nemen naar verwachting de komende jaren sterk toe. Dit betekent dat het aantal mensen dat kanker krijgt en leeft met de gevolgen hiervan sterk toeneemt. Vooral door de vergrijzing stijgt het aantal nieuwe gevallen van kanker (de incidentie) met 40% naar 123.000 per jaar in 2020 (in 2007 waren het er nog 87.000). Het aantal mensen dat kanker heeft of had stijgt tot 2020 van 420.000 naar 660.000. Het risico om aan kanker te sterven neemt licht af en overlevingskansen blijven gemiddeld stijgen, door vroegere diagnose en betere behandeling. Bron:  rapport Kanker in Nederland tot 2020 van KWF Kankerbestrijding.

Nazorg behoeft een programmatische aanpak

De Gezondheidsraad stelde in haar rapport ‘Nacontrole in de oncologie’ dat de nacontrole en nazorg bij kanker ontoereikend zijn voor deze groeiende zorgvraag. Om patiënten in de herstelfase na kanker goed te begeleiden is een programmatische aanpak van nazorg noodzakelijk. De Gezondheidsraad adviseerde om binnen vijf jaar tumorspecifieke nacontroleprogramma’s op te zetten, gekoppeld aan een persoonlijk nazorgplan voor iedere patiënt.

Samenwerking eerste en tweede lijn

Na consultatie van het veld en inventarisatie van andere zorgstandaarden, is de richtlijn klaar. De focus richt zich nu nog sterk op de ziekenhuiszorg. In het voorwoord van de richtlijn spreekt de commissie die de richtlijn heeft opgesteld, de hoop uit dat als vervolg op deze richtlijn, de stap naar een verbeterde oncologische zorgketen tussen de eerste en tweede lijn in een zorgstandaard zichtbaar gemaakt kan worden.

Meer informatie