Het IKNL heeft het rapport Hemato-oncologische zorg gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de incidentie van hematologische maligniteiten over de afgelopen 30 jaar meer dan verdubbeld is en de komende jaren aanzienlijk zal blijven toenemen. De 5-jaarsoverleving is over het algemeen toegenomen gedurende die tijd, maar dit is minder het geval voor patiënten met myelodysplastische syndromen en voor oudere patiënten.

Trials voor oudere patiënt

Daarom luidt één van de aanbevelingen in dit rapport om extra aandacht te schenken aan de oudere patiënt. Bijvoorbeeld door het opzetten van klinische trials voor patiënten die hiervoor door hun leeftijd, fitheid, comorbiditeit of een combinatie ervan normaliter uitgesloten worden.

Andere aanbevelingen zijn het beter vastleggen van de WHO-perfomancescore (belangrijk voor prognose en therapiekeuze). En het in kaart brengen van behandelingen in tweede en latere lijn, evenals bredere inzet van cytogenetische en moleculaire diagnostiek. Bovendien moet er meer inzicht komen in de effecten van nieuwe behandelingen op kwaliteit van leven en welke patiënten mentale en/of fysieke gevolgen ondervinden, zowel op korte als lange termijn.

Over het rapport

Het rapport biedt inzicht op basis van NKR+ data in de diagnostiek en behandelingen van hematologische maligniteiten in Nederland de periode 2014-2018. Het geeft bovendien een overzicht van de overleving over de afgelopen 30 jaar. Het is voor zeven hematologische maligniteiten de eerste keer dat deze informatie bijeengebracht is: namelijk acute myeloïde leukemie, myelodysplastisch syndroom, chronische myeloïde leukemie, mantelcellymfoom, burkittlymfoom, morbus Waldenström en klassiek hodgkinlymfoom.

Meer informatie