Minister Schippers zal preventief gebruik van hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij colorectaal carcinoom per 1 april 2015 voorwaardelijk toelaten tot het basispakket. Deze combinatie van chemotherapie en chirurgie zal worden ingezet bij patiënten met dikke darmkanker en een hoge kans op uitzaaiingen in de buik. Aldus de inhoud van haar Kamerbrief van 12 maart jl.

 

Voorwaardelijke toelating

Per brief van 10 juni 2014 (TK 2013-2014, 32 620, nr. 122) heeft de minister de Kamer geeïnformeerd over de ontwikkeling van Voorwaardelijke Toelating en over een aantal veelbelovende interventies die zij als mogelijke kandidaat voor Voorwaardelijke Toelating voor ogen had.

 

Veelbelovende chemotherapie dikke darmkanker

Eén van die interventies was het preventief inzetten van een bepaalde vorm van chemotherapie (HIPEC) bij patiënten met dikkedarmkanker, die een hoog risico hebben op uitzaaiingen in de buik. Deze nieuwe toepassing van HIPEC is nog niet bewezen effectief en zat dan ook nog niet in het basispakket. De behandeling is echter wel veelbelovend. De verwachting is dat door deze behandeling:

  • het optreden van uitzaaiingen in de buik van 25% naar 10% zal dalen
  • de mediane ziektevrije overleving met ongeveer 50% zal toenemen (van 22 naar 37 maanden).

Per 1 april 2015

Op basis van afspraken tussen betrokken partijen en het advies van het Zorginstituut heeft de minister besloten om deze behandeling met ingang van 1 april 2015 voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet, onder voorwaarde dat de behandeling plaatsvindt overeenkomstig het onderzoeksvoorstel.

 

Onderzoek over 4,5 jaar

Er is een periode van 4,5 jaar nodig om het onderzoek uit te voeren en advies van het
Zorginstituut te krijgen over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van HIPEC. 176 patiënten zullen aan het onderzoek deelnemen, waarvan er 88 zullen worden behandeld met HIPEC en 88 de standaardbehandeling zullen krijgen.

 

Uitbreiding naar 750 patiënten per jaar

Op grond van de voorwaardelijke toelating van HIPEC krijgen de 88 patiënten die in de eerste twee jaar aan het onderzoek deelnemen en worden behandeld met HIPEC, deze zorg vergoed uit het basispakket. Omdat het een potentieel toxische behandeling is waarvan het nut nog niet is bewezen, zal deze behandeling met HIPEC niet op grotere schaal plaatsvinden. Indien na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating blijkt dat de interventie bewezen effectief is kan deze behandeling naar verwachting worden toegepast bij 750 patiënten per jaar.

 

Combinatie chirurgie en chemotherapie

HIPEC is een combinatie van chirurgie en chemotherapie en wordt toegepast bij dikke darmkanker die is uitgezaaid naar het buikvlies. De chirurg verwijdert zichtbare tumoren en aangetaste delen van het buikvlies. Daarna wordt verwarmde chemotherapie rondgepompt in de buikholte mogelijk achtergebleven uitzaaiingen aan te pakken. Bron: AvL

 

Meer informatie