6 oktober 2014
 

Nauwe samenwerking tussen de EU en de lidstaten op het gebied van kanker heeft geleid tot meer screening, zo blijkt uit een verslag over het Europees partnerschap voor kankerbestrijding en de aanbeveling van de Raad van 2003 over kankerscreening.

Daling van 15 procent in 2020

Kanker vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid in de lidstaten en staat centraal in het gezondheidsbeleid van de EU. In december 2003 heeft de Raad de Aanbeveling over kankerscreening aangenomen. In juni 2009 heeft de Commissie de Mededeling over kankerbestrijding: een Europees partnerschap aangenomen. Nu brengt de Commissie verslag uit van de belangrijkste resultaten van de strijd tegen kanker in de EU die zijn bereikt in het kader van de beide initiatieven om het aantal gevallen van kanker tegen 2020 met 15% te hebben verminderd.

Gezamenlijke doelstellingen

  • De meeste lidstaten hebben de doelstelling gehaald om vóór 2013 een nationaal programma voor kankerbestrijding op te stellen.
  • Een nieuwe gezamenlijke actie zal een Europese handleiding voor kwaliteitsverbetering bij de integrale aanpak van kanker opleveren. De richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg biedt verdere mogelijkheden om de samenwerking tussen zorgaanbieders en expertisecentra te bevorderen.
  • De vierde editie van de Europese code zal spoedig worden uitgebracht.
  • Afgaande op de huidige prognoses zullen er in de EU tussen 2010 en 2020 in het kader van overheidsprogramma’s ruim 500 miljoen screeningsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en/of colorectale kanker zijn verricht. Er zijn Europese richtsnoeren opgesteld voor kwaliteitsborging voor screening en diagnose.
  • De afgelopen zeven jaar heeft de EU meer dan 1,4 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek naar kanker. Meer dan de helft van deze middelen – 770 miljoen euro – is geïnvesteerd in onderzoeksprojecten in samenwerkingsverband om zo nieuwe mogelijkheden te vinden voor het bestrijden van kanker en het ondersteunen van patiënten.
  • In 2012 werd het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (Joint Research Centre, JRC) belast met de coördinatie van het Europees informatiesysteem voor kanker (European Cancer Information System, ECIS).
  • Ter bevordering van de coördinatie van de diverse initiatieven op het gebied van kanker op EU-niveau heeft de Europese Commissie in 2014 een deskundigengroep van de Europese Unie op het gebied van kankerbestrijding opgericht.

Kanker in EU

In 2012 hebben zich in de Europese Unie (EU27) naar schatting ruim 2,6 miljoen nieuwe gevallen van kanker voorgedaan (met uitzondering van andere soorten huidkanker dan melanomen), 54% (1,4 miljoen) bij mannen en 46% (1,2 miljoen) bij vrouwen.

De meest voorkomende vormen van kanker waren borstkanker (naar schatting 13,8 % van alle gevallen van kanker), gevolgd door prostaatkanker (13,7%), colorectale kanker (13,0%) en longkanker (11,8%). Deze vier vormen van kanker vertegenwoordigden de helft (52,3%) van het geschatte aantal  gevallen van kanker in de Europese Unie in 2012.

In 2012 lag het aantal aan kanker gerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie naar schatting op 1,263 miljoen, waarvan 56% mannen en 44% vrouwen. Van alle vormen van kanker eiste longkanker in 2012 de meeste slachtoffers in Europa, gevolgd door colorectale kanker, borstkanker en maagkanker.

Kosten van kanker in Europese Unie

Kanker heeft de EU-lidstaten in 2009 naar schatting 126 miljard euro gekost, waarvan 51 miljard euro (40 %) voor gezondheidszorg. De gemiddelde zorgkosten voor kanker werden geschat op 102 euro per inwoner van de EU. De kosten verschilden echter sterk van land tot land.

Het productiviteitsverlies ten gevolge van vroegtijdig overlijden beliep naar schatting 42,6 miljard euro, terwijl de kostenpost van het aantal verloren arbeidsdagen werd geschat op 9,43 miljard euro. De kosten voor informele zorg (mantelzorg) werden geschat op 23,2 miljard euro. De geschatte economische kosten waren het hoogst voor longkanker (8,8 miljard euro, 15% van de totale kosten voor kanker), gevolgd door borstkanker, colorectale kanker en prostaatkanker (8,43 De onderzoekers wijzen erop dat het voorzichtige schattingen betreft.

Meer informatie