23 oktober 2014

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten dat er gedurende 2015 geen update van het DBC-pakket plaatsvindt. Op 15 mei 2015 wordt het concept DBC-pakket voor 2016 (RZ16a) bekend. Dit pakket wordt uitgeleverd op 1 juli 2015.

Vervroegen beleidscyclus

De NZa licht dit in een circulaire als volgt toe. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten tijdig contracten kunnen sluiten. Dit is noodzakelijk voor selectieve inkoop en om de consument daarover op tijd te informeren. De consument moet tijdig – dus ruim voor 1 januari – een polis kunnen kiezen. Transparantie over welke aanbieders gecontracteerd zijn en voor welke zorg is hier een randvoorwaarde. Om die reden is de vaststelling van prestaties, tarieven en regelgeving vanaf dit jaar vervroegd.

Geen wijzigingen gedurende 2015

Uiterlijk medio november 2014 wordt de laatste update van het DBC-pakket 2015 (RZ15b) vastgesteld en gepubliceerd. Deze uitlevering zal alleen noodzakelijke correcties bevatten.

Op verzoek van veldpartijen is er in de afgelopen jaren gewerkt met vier DBC-pakketten per jaar (releases), twee voorafgaand aan de start en twee lopende het jaar. In de doorontwikkelagenda DOT is aangekondigd dat dit aantal in de komende jaren wordt verminderd naar maximaal twee releases per jaar, met ingang van 2015.

Volgens de NZa is het terugbrengen van releases mogelijk, omdat de noodzakelijke wijzigingen in de prestatiestructuur in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd en nu een periode aanbreekt van regulier onderhoud.

Overzicht wijzigingsverzoeken

DBC-Onderhoud streeft naar een maandelijkse update van het overzicht van ingediende wijzigingsverzoeken. Daarin vindt u informatie over de status en afhandeling van lopende wijzigingsverzoeken die bij DBC-Onderhoud zijn ingediend.

Hieronder enkele wijzigingsverzoeken die in behandelings zijn – en die nu op z’n vroegst kunnen worden doorgevoerd in 2016.

In de "FAQ – DOT in de medische oncologie" beantwoordt de NVMO vragen van leden over de registratieregels of DOT-zorgproducten voor de medische oncologie.

Wijzigingen add-ons dure geneesmiddelen

In de beleidsregel BR/CU-2125 Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, met ingangsdatum 1 januari 2015, heeft de NZa de volgende nieuwe bepalingen opgenomen voor de inwerkingtreding van add-ons dure geneesmiddelen: 

  • Bij een positief besluit tot opname van een stofnaam en/of indicatie op de add-on lijst, is de datum van inwerkingtreding de eerste dag van de maand opvolgend op de datum van besluit, indien tussen deze twee data minstens twintig werkdagen zitten. Indien dit minder dan twintig werkdagen zijn dan is de datum van inwerkingtreding de eerste dag van de maand daarna. Indien zorgaanbieders en zorgverzekeraars, zoals bedoeld in artikel 13.2.2, adviseren van deze datum af te wijken kan de NZa hiertoe besluiten.
     
  • Bij een positief besluit tot verwijdering van een stofnaam en/of indicatie van de add-on lijst is de einddatum van de betreffende add-on 31 december van het jaar t. De aanvraag voor verwijdering kan uiterlijk 1 januari van het jaar t worden ingediend.
     
  • Voor de combinatie van een stofnamen en indicatie die langer dan een jaar geregistreerd is op het moment dat er een add-on aanvraag wordt ingediend gelden andere termijnen. Voor deze stofnamen en indicaties moet een add-on aanvraag uiterlijk 1 januari van het jaar t worden ingediend voor datum inwerkingtreding van 1 januari van t+1, indien de NZa tijdig voldoende en representatieve informatie heeft om de tarieven van betreffende DBC-zorgproducten in het gereguleerde segment uiterlijk 1 juli van jaar t aan te passen. Indien dat niet het geval is zal de datum inwerkingtreding 1 januari t+2 zijn. De datum van inwerkingtreding van de aanpassing van tarieven van DBC-zorgproducten en de datum van opname van de add-on zal gelijk worden gesteld.

Daarnaast wijzigen ook de indiening en de beoordeling van add-ons. Deze informatie was al langer bekend. Lees daarover hier meer.

Meer informatie