Medisch specialisten willen duidelijke afspraken over het voorschrijven en toepassen van dure geneesmiddelen. Zij voelen zich mede verantwoordelijk voor de kosten van de zorg en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een verantwoorde en doelmatige inzet van dure geneesmiddelen. Zo stelt de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in haar Visiedocument Dure Geneesmiddelen dat op 30 juni werd gepresenteerd.

Visiedocument

Het  Visiedocument Dure Geneesmiddelen beschrijft hoe medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen met hun expertise kunnen bijdragen aan een verantwoorde en doelmatige inzet van dure geneesmiddelen. Er worden concrete aanbevelingen gedaan aan de beroepsgroep zelf. Daarnaast geeft het visiedocument het bestuur en management van ziekenhuizen, de overheid en zorgverzekeraars inzicht in en aanbevelingen over de inzet van de kennis en ervaring van de medisch specialist.

Aanbevelingen

In het Visiedocument is op pagina 36 – 37 een samenvatting van alle aanbevelingen opgenomen, per doelgroep opgenomen waaronder:

  • Leg afspraken vast over het verwijsbeleid bij patiënten die niet in het eigen ziekenhuis behandeld kunnen worden. Het is van belang dat medisch specialisten betrokken worden bij het tot stand komen van deze afspraken en het toezicht op de naleving ervan.
  • Benut de expertise van de medisch specialist en ziekenhuisapotheker in de voorbereiding van de contractering.
  • Betrek medisch specialisten (en ziekenhuisapothekers) structureel bij het vaststellen van het ziekenhuis-formularium, de afspraken over de inzet van geneesmiddelen met de zorgverzekeraar, de toetsing van de inzet van geneesmiddelen aan de gemaakte afspraken (controle functie) en de inkoop van dure geneesmiddelen. Zo kan de medisch specialist samen met zijn vakgroep zijn adviserende rol waarmaken en zijn expertise optimaal benutten.

Samenstelling Taakgroep

Het Visiedocument is opgesteld door de taakgroep Dure Geneesmiddelen. Deze taakgroep bestaat uit vertegenwoordigers van tien wetenschappelijke verenigingen, waaronder de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO).

Meer informatie