16 maart 2015

Op 10 maart jl. stuurde minister Schipppers (VWS) een brief aan de kamer over de Monitor Fertiliteitshormonen. In deze brief noemt de minister ook de evaluatie van de overheveling van de overige oncolytica. Zij verwacht de resultaten van deze evaluatie uiterlijk in het najaar van 2015. De resultaten uit de Monitor Fertiliteitshormonen worden meegewogen in deze evaluatie.

Overheveling farmaceutische naar geneeskundige zorg

De Monitor Fertiliteitshormonen is in opdracht van de minister uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL). Aanleiding was de overheveling van fertiliteitshormonen per 1 januari 2014 van de aanspraak op Farmaceutische Zorg naar de aanspraak op Geneeskundige Zorg (Kamerstukken 2012-2013, 29 248 nr. 250). Indertijd was toegezegd dat de effecten van de overheveling voor patiënten in de praktijk gemonitord zullen worden.

Aanbevelingen

Uitgangspunt van de overheveling is dat de patiënt er geen hinder van mag ondervinden als het gaat om behandeling met, terhandstelling van en beschikbaarheid van fertiliteitshormonen. Het NIVEL heeft daarom een monitor uitgevoerd onder gebruikers van fertiliteitshormonen en hun zorgverleners in Nederlandse ziekenhuizen.

Patiënten zijn hoofdzakelijk tevreden met de behandeling en de begeleiding die zij krijgen. De gemelde problemen gaan met name over:

  • Reistijd naar de apotheek
  • Samenwerking tussen zorgverleners
  • Beschikbaarheid van fertiliteitshormonen
  • Buitenlandproblematiek

Hiervoor heeft NIVEL een aantal aanbevelingen gedaan.

Evaluatie overheveling Oncolytica

In haar brief over de overheveling 2015 van de overige oncolytica (Kamerstukken 2013-2014, 29 248 nr. X) heeft de minister van VWS vermeld de overhevelingen van afgelopen jaren te willen evalueren. In deze evaluatie van de overhevelingen tot nu toe zullen de patiëntervaringen en de ervaringen van de zorgverleners en zorgverzekeraars in kaart worden gebracht. Daarnaast zullen de geleerde lessen in kaart worden gebracht en zal een start worden gemaakt met het meten van de kwaliteit van zorg. De aanbesteding voor de evaluatie vindt inmiddels plaats. Schippers verwacht de resultaten van de evaluatie uiterlijk in het najaar van 2015 aan de Kamer te kunnen toesturen. De resultaten uit de Monitor Fertiliteitshormonen worden meegenomen en meegewogen in de evaluatie.

Meer informatie