22 juni 2015

Het ministerie van VWS laat onderzoeken wat de gevolgen zijn van de overheveling van geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bepalend voor het vervolg van de overheveling en het tempo waarmee dat gebeurt. Door de vragenlijst in te vullen, bepalen praktijkervaringen omtrent de overheveling mede het vervolg!

Leden en niet-leden van de KNMP worden opgeroepen deze enquete in te vullen. Link naar onderzoek op website KNMP. 

Wat is overheveling?

In 2012 is de overheid gestart met de zogenoemde Overheveling, het stapsgewijs onderbrengen van dure geneesmiddelen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) onder de Medisch Specialistische Zorg. De overheid wil hiermee de aanspraak van de patiënt en de bekostiging van de zorgaanbieders eenduidig regelen en de inkoop van dure geneesmiddelen doelmatiger maken.

Met de overheveling vallen deze geneesmiddelen ook onder de prestatiebekostiging en de selectieve inkoop door zorgverzekeraars:

Vanwege problemen met medicatieoverdracht en switchen op niet-medische gronden maakt de minister een pas op de plaats met betrekking tot de voorgenomen verdere overhevelingen van specialistische middelen.

Pas op de plaats

Uit de monitors van eerdere overhevelingen blijkt dat de medicatieoverdracht nog niet op alle plaatsen van het gewenste niveau is. Ook zijn er signalen dat patiënten soms om niet-medische redenen worden geswitcht. Daarom maakt de minister een pas op de plaats met betrekking tot de voorgenomen verdere overhevelingen van specialistische middelen.

Eerst onderzoek

Het vervolg van de overheveling en het tempo waarin dat gebeurt, hangt mede af van de uitkomsten van een evaluatie. In die evaluatie van de overhevelingen tot nu toe zullen de patiëntervaringen en de ervaringen van de zorgverleners en zorgverzekeraars in kaart worden gebracht.

Meer informatie