Met het oog op patiëntveiligheid heeft Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV) op 14 april jl. een brief gericht aan de Vaste Kamercommissie VWS om aandacht te vragen voor de problemen in de medicatieoverdracht tussen de tweede en eerste lijn.

Praktijkvoorbeeld middelen bij doorbraakpijn kanker

Stichting EGV beschreef de problemen over de medicatieoverdracht tussen de tweede en eerste lijn aan de hand van praktijkervaringen met snelwerkende orale fentanyl preparaten, die worden ingezet voor het bestrijden van doorbraakpijn bij kanker en die zestig keer zo sterk zijn dan morfine. Hoewel fentanyl, in het GeneesmiddelenVergoedingsSysteem (GVS) met morfine is geclusterd, kunnen de geneesmiddelen niet als onderling uitwisselbaar worden beschouwd.

Niet onderling uitwisselbaar

“De dosisratio en de standaarddosering van de verschillende geneesmiddelen zijn niet gelijk en tevens bezitten de geneesmiddelen verschillende co-eigenschappen.” Switchen tussen deze geneesmiddelen kan, maar alleen onder strikte voorwaarden conform Europese wet- en regelgeving. De patiënt moet starten met de laagste dosering, waarna hij onder begeleiding van een arts, ervaren met het behandelen van kankerpatiënten met opioïden, getitreerd kan worden naar de optimale dosering. De gevolgen van een overdosis met dit middel kunnen namelijk fataal zijn en hebben in de VS al geleid tot een black box warning.

VGZ preferentiebeleid risicovol

Desondanks heeft VGZ per 1 januari 2015 deze groep geneesmiddelen opgenomen in haar preferentiebeleid. Volgens VGZ zou dit beleid alleen gelden voor nieuwe gebruikers. Het begrip nieuwe patiënten is door VGZ multi-interpretabel gedefinieerd en staat haaks op de contracten met apothekers ten aanzien van maximale substitutiegraad naar het preferente product, aldus Stichting EGV in haar schrijven aan de Kamerleden. Deze situatie brengt risico’s met zich mee.

Richtlijn Overdracht Medicatiegegevens

Volgens de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten moet het ziekenhuis binnen 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis medicatie-informatie aanleveren bij de openbare apotheek. In de praktijk blijkt dat deze informatie niet tijdig, of geheel niet wordt aangeleverd. Mocht de patiënt zich binnen 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis melden bij de apotheek met een recept voor fentanyl voor doorbraakpijn bij kanker ontbreekt in dat geval de benodigde informatie bij de openbare apotheek voor een adequate beoordeling van het recept en de vraag of deze al eerder het betreffende geneesmiddel heeft gebruikt.

Risico onrechtmatige substitutie

Hierdoor bestaat het risico dat een patiënt onrechtmatig gesubstitueerd wordt naar een van de twee voorkeursproducten. Dat is in strijd met de registratievoorschriften van deze geneesmiddelen, aldus Stichting EGV en brengt levensgevaarlijke risico’s met zich mee voor de patiënt.

Meer informatie