Meer dan een op de vier sterfgevallen (26%) in Europa is het gevolg van kanker. Dit maakt kanker de tweede belangrijkste doodsoorzaak na hart- en vaatziekten. Kanker is ook de ziektegroep die de tweede grootste ziektelast veroorzaakt (20% gemeten in DALY’s) na hart- en vaatziekten. In verschillende landen, waaronder Nederland is kanker de belangrijkste oorzaak van sterfte en ziektelast.

Het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van kanker groeit. De incidentie van kanker is tussen 1995 en 2018 met ongeveer 50 procent toegenomen van 2,1 miljoen naar 3,1 miljoen gevallen in Europa. Deze ontwikkeling komt door verschillende factoren, met name de vergrijzing van de bevolking. 

Primaire preventie en screening

Naar schatting is ongeveer 40-45 procent van alle kankergevallen te voorkomen volgens het Efpia rapport door meer focus op primaire preventie en screening.Voorbeelden die worden genoemd zijn een anti-rookbeleid, HPV-vaccinatieprogramma’s voor meisjes en jongens, sreening-programma’s voor colorectale, cervicale en borstkanker. De kosteneffectiviteit van prostaat- en longkankeronderzoek is momenteel nog niet voldoende vastgesteld, aldus het Efpia rapport.

Research

Kankeronderzoek is van fundamenteel belang voor het bereiken van verbeteringen in overleving, o.a. door vooruitgang in screening, diagnostiek en medische behandeling.

Onderzoek vergroot de kennis over de menselijke cel en zijn moleculaire mechanismen. De medische oncologie is in de 21e eeuw een nieuwe fase ingegaan met nieuwe geneesmiddelen gericht op talloze nieuw geïdentificeerde moleculaire doelen.

Gepersonaliseerde geneeskunde

Vooruitgang in de diagnostiek heeft het gemakkelijker gemaakt om te voorspellen of een patiënt waarschijnlijk op een bepaalde behandeling zal reageren en heeft de weg vrijgemaakt voor gepersonaliseerde geneeskunde. De nieuwste belangrijke ontwikkeling is het activeren van het eigen immuunsysteem van het lichaam om de tumor aan te vallen. 

Groei aantal behandelingen

Kankeronderzoek heeft de afgelopen jaren geleid tot een duidelijke toename van het aantal goedgekeurde geneesmiddelen tegen kanker. In 2012–2018 werden elk jaar ongeveer tien nieuwe geneesmiddelen goedgekeurd door het EMA, vergeleken met ongeveer vier nieuwe geneesmiddelen in 2001–2011.

In het afgelopen decennium zijn R & D-investeringen in kankeronderzoek door de farmaceutische industrie veel sneller gegroeid dan investeringen door openbare en particuliere non-profit bronnen. 

Toegang tot zorg

Innovaties in de behandeling van kanker kunnen alleen maar voordelen opleveren als ze patiënten in de klinische praktijk bereiken. Dat vereist  een verhoging van de uitgaven voor gezondheidszorg. De uitgaven aan kankerzorg (directe kosten van kanker) verdubbelden van € 52 miljard tot € 103 miljard in Europa tussen 1995 en 2018. 

Ambulante setting

Een andere trend is de verschuiving van kankerzorg van een intramurale naar een ambulante setting. Intramurale dagen, die relatief duur zijn, zijn gedeeltelijk vervangen door ambulante bezoeken, die relatief goedkoper zijn. Deze verschuiving is deels het gevolg van nieuwe behandelingen.

Geneesmiddelen tegen kanker hebben een groeiend aandeel in de directe kosten van kanker. Meer dan een vierde (31 procent) van de directe kosten bestond uit geneesmiddelen tegen kanker in 2018, vergeleken met 17 procent in 2008.

Meer informatie