27 oktober 2014

Versie 1.0 van de zorgstandaard Kanker is verschenen. In de zorgstandaard staat beschreven hoe de oncologische zorg het beste kan aansluiten op de behoeften en verwachtingen van patiënten en kan bijdragen aan de kwaliteit van leven, aldus een nieuwsbericht van IKNL vandaag.

Integrale ketenzorg

De zorgstandaard Kanker is een kader voor kwaliteit van zorg- en dienstverlening in de oncologische zorgketen. Nieuw zijn het realiseren van integrale ketenzorg, gedeelde besluitvorming en het creëren van transparantie door het vastleggen van afspraken in een Individueel zorgplan.

Integrale ketenzorg wordt bevorderd door het versterken van de betrokkenheid van professionals in de eerste lijn en door het verder ontwikkelen van de rol van verpleegkundigen of praktijkondersteuners. Gedeelde besluitvorming krijgt vorm via zelfmanagementondersteuning en in de opeenvolgende gesprekken tussen professional(s) en patiënt.

Veranderende behoefte aan zorg

Het aantal mensen met kanker neemt verder toe. Ook stijgt het aantal patiënten dat kanker overleeft. De zorgstandaard Kanker is een kwaliteitsinstrument in antwoord op de stijgende vraag en veranderende behoefte aan zorg. Inzet is een beter behandelresultaat en meer samenhang en afstemming in de zorgketen.

Een belangrijke meerwaarde van de zorgstandaard is dat deze een kader biedt waarmee bestaande en nieuwe kwaliteitsinstrumenten gebundeld worden voor de gehele zorgketen in het gehele ziektetraject van de patiënten. De zorgstandaard verwijst naar geautoriseerde richtlijnen voor oncologische zorg en is gebaseerd op vastgestelde kwaliteitscriteria en normen van beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties.

De zorgstandaard Kanker schetst een toekomstperspectief dat de komende jaren stapsgewijs wordt ingevuld. Patiëntenorganisaties, beroepsgroepen, zorgverzekeraars, kenniscentra en wetenschappelijke instituten werken hierin samen. De uitwerking en toepassing varieert straks in de praktijk per tumorsoort, doelgroep en regio. Passend bij regionale omstandigheden, beschikbare middelen en aanwezige infrastructuur.

Meer informatie