Vektis heeft de ‘dure geneesmiddelen’ in beeld gebracht, namelijk geneesmiddelen die ziekenhuizen via een add-on separaat kunnen declareren bij de zorgverzekeraar van de behandelde patiënt. Voor deze geneesmiddelen wordt in de Rijksbegrotingen een apart bedrag beraamd binnen het budget voor medisch specialistische zorg.

Cijfers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars

Uit de analyse van Vektis blijkt dat de ziekenhuizen in 2014 voor € 1,7 miljard aan dure geneesmiddelen (incl. stollingsfactoren) verstrekten. Dit betrof met name twee grote groepen geneesmiddelen: geneesmiddelen tegen kanker en die tegen ontstekingsziekten, zoals reuma en chronische darmontsteking. Voor beide categorieën bedroegen de kosten ruim € 620 miljoen. Deze geneesmiddelen werden verstrekt aan 147 duizend patiënten. In 2012 bedroegen deze kosten € 1,2 miljard, in 2013 € 1,5 miljard. Deze stijging wordt voor een deel verklaard door overheveling van bepaalde groepen geneesmiddelen van de apotheek naar het ziekenhuis per 1 januari 2013 (€ 192 miljoen) en 1 januari 2014 (€ 20 miljoen).


Bron: Vektis-website Zorgprisma Publiek

De totale kosten voor dure geneesmiddelen die worden vergoed aan de 84 algemene ziekenhuizen bedroegen in 2014 € 1,1 miljard voor 112 duizend patiënten. Aan de 8 Universitair Medische Centra wordt voor € 565 miljoen vergoed aan dure geneesmiddelen voor 33 duizend patiënten.

De gebruikte data zijn afkomstig uit de informatiesystemen ziekenhuiszorg en farmacie van Vektis waarvoor de zorgverzekeraars iedere maand of kwartaal bestanden aanleveren.

Rijksbegroting voor dure geneesmiddelen veel lager

De bedragen uit de Vektis-analyse staan in contrast met de kosten die voor dure geneesmiddelen zijn beraamd in de Rijksbegroting. In 2014 is € 22,9 miljard van het BKZ uitgegeven aan Medisch Specialistische zorg. Daarbinnen is in de verschillende Rijksbegrotingen 1,2 miljard gereserveerd voor zogenoemde ‘dure geneesmiddelen’.

Inzicht in werkelijk gebruik en kosten

Van het aandeel van de kosten van dure geneesmiddelen is sinds 2011 op landelijk niveau geen cijfer meer beschikbaar. Vóór 2012 werden de dure ziekenhuisgeneesmiddelen bekostigd via de Beleidsregel Dure Geneesmiddelen. Vanaf 2012 maken de dure geneesmiddelen integraal onderdeel uit van de Medisch Specialistische Zorg, waarvoor een maximumbedrag is opgenomen in de Rijksbegroting.

Sinds 2012 mogen zorgverzekeraars ook onderhandelen de prijs, het volume en de kwaliteit van de behandelingen met dure geneesmiddelen (prestatiebekostiging). Ook hoeven zij deze behandelingen niet meer bij elk ziekenhuis in te kopen (selectieve inkoop). De aantallen en bedragen die zorgverzekeraars betalen voor de behandelingen met dure geneesmiddelen die zij inkopen voor hun verzekerden, zijn daarmee niet meer openbaar.

Er is echter wel een inschatting te maken van het begrote bedrag voor dure geneesmiddelen in het Budgettair Kader Zorg. Voor de overgang van de Beleidsregel Dure Geneesmiddelen naar de add-ons Dure Geneesmiddelen in 2012, is bepaald welk bedrag er aan het budget voor Medisch Specialistische Zorg moest worden toegevoegd, waarbij de verwachte groei van de dure geneesmiddelen ook in de pas zou lopen met de maximum groeipercentages die zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben afgesproken voor de totale ziekenhuiszorg.

Meer informatie