VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, DENK, VNL en Vrijzinnige Partij hebben de afgelopen maanden hun verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau (CPB) laten doorrekenen. Vandaag maakte het CPB de resultaten bekend, met de publicatie ‘Keuzes in Kaart 2018-2021’. Daaruit een beknopt overzicht van de effecten van de voorgenomen maatregelen voor de curatieve zorg.

Gereguleerde concurrentie

In de curatieve zorg kiezen alle partijen behalve de SP ervoor om door te gaan met het stelsel van gereguleerde concurrentie. De SP wil het huidige stelsel omvormen tot een publiek stelsel met centrale aansturing en regionale uitvoerders. Curatieve zorg wordt daarbij een voorziening in plaats van een recht.

Hoofdlijnenakkoord max +1%

Alle partijen, behalve DENK en de Vrijzinnige Partij, hebben de intentie om via hoofdlijnenakkoorden de volumegroei in de ziekenhuiszorg en de ggz met 1% te beperken. Het macrobeheersinstrument fungeert daarbij als stok achter de deur.

Geneesmiddelen

Alle partijen behalve de Vrijzinnige Partij willen de collectieve uitgaven aan geneesmiddelen beperken. Deze partijen kiezen onder andere voor het herberekenen van het geneesmiddelenvergoedingssysteem, waardoor de eigen betalingen stijgen.

Basispakket

De VVD, ChristenUnie en VNL kiezen er juist voor om het basispakket te beperken. Zo beperkt de VVD de aanspraken op basis van het ziektelastcriterium, beperkt de ChristenUnie de aanspraken op het gebied van hulpmiddelen en beperkt VNL de aanspraken op het gebied van genees- en hulpmiddelen.

Toelichting werkwijze doorrekening

Bij de zorg beperkt de analyse zich noodgedwongen tot de budgettaire effecten van de voorgenomen maatregelen, dat wil zeggen: de kosten. De baten van zorg, dus de effecten van de maatregelen op gezondheid en kwaliteit van leven, blijven geheel buiten beeld. Dergelijke effecten liggen buiten het expertiseveld van het CPB en zijn bovendien heel moeilijk, zo niet onmogelijk, op een verantwoorde manier te kwantificeren.

Voor generieke ombuigingen geldt de kanttekening dat lagere zorguitgaven leiden tot minder zorg en/of lagere kwaliteit van zorg. Voor generieke intensiveringen geldt het tegenovergestelde. In welke mate zo’n verandering in uitgaven leidt tot een verandering in gezondheid is zoals gezegd niet kwantificeerbaar. Een hoofdlijnenakkoord zonder aanvullende maatregelen die de doelmatigheid van de zorg verbeteren is een voorbeeld van een generieke ombuiging.

Meer informatie