Doorontwikkeling DBC-Onderhoud in kabinetsplannen

14 oktober 2010 – Het regeerakkoord benoemt expliciet een aantal beleidsinstrumenten voor de ziekenhuiszorg die vragen om een actieve inzet van DBC-Onderhoud, zoals versnelde invoering van zorginnovaties door middel van experimenteer-DBC’s en de invoering van eenduidige zorgproducten (DOT) per 1 januari 2012. Voor de geestelijke gezondheidszorg streeft het kabinet naar grotere doelmatigheid. Ook in het realiseren daarvan is de DBC-systematiek van grote betekenis.

Proef- en schaduwdraaien en simuleren

De invoering van DOT vraagt veel voorbereiding van de zorginstellingen. Om hen daarbij te ondersteunen, zijn drie belangrijke instrumenten ontwikkeld: proefdraaien, schaduwdraaien en simuleren. Deze termen blijken in de praktijk nog wel eens door elkaar te worden gebruikt. Daarom volgt hieronder een overzicht van definities.

Proefdraaien

In DOT worden zorgproducten automatisch afgeleid uit diagnose en behandeling. Dat afleiden gebeurt met de grouper. Proefdraaien is het testen van de technische aansluiting op de “acceptatieomgeving” van de grouper voor zorginstellingen en ICT-leveranciers. Dit proces wordt door DBC-Onderhoud ondersteund.

Schaduwdraaien

Het schaduwdraaien met de grouper moet vervolgens inzicht geven in de (verwachte) productie van DBC-zorgproducten en de impact van de nieuwe zorgproductstructuur op de bedrijfsvoering en opbrengsten. Ziekenhuizen bieden daartoe hun productiedata (trajecten, verrichtingen, diagnoses) aan de grouper aan en ontvangen DBC-zorgproducten retour. Onderdeel van het schaduwdraaien is een aansluiting op de productieversie van de landelijke grouper. Het schaduwdraaien is dan ook pas gewenst nadat het proefdraaien met de acceptatieomgeving van de grouper succesvol is afgerond. In het regeerakkoord wordt gekoerst op invoering per DOT per 2012. Willen de zorginstellingen DOT tijdig en succesvol implementeren, dan dienen zij in 2011 te gaan schaduwdraaien. DBC-Onderhoud faciliteert dit proces.

Simuleren

Simuleren omvat het testen van de kwaliteit en het berekenen van de financiële impact van de DOT- productstructuur. Met het simuleren wordt DOT dus inhoudelijk getest. Dit betreft vooral fine-tuning. Het simuleren gebeurt met alle UMC’s en een groot aantal algemene ziekenhuizen. Er worden twee analysetools gebruikt: de DOT-monitor van de NFU en de DOT Effecten Analyse van de NVZ. Dit zijn virtuele omgevingen zonder een verbinding met ziekenhuissystemen; de grouper speelt hier dus geen rol in.

De simulatie kent twee fases. De eerste fase is het analyseren en verbeteren van de DOT-productstructuur en de registratie- en declaratieregels. Deze eerste fase startte op 1 juli en eindigt op 1 november 2010. Een speciaal hiervoor ingestelde expertgroep bestudeert de uitkomsten van de analysetools. De expertgroep bestaat uit DOT-experts uit de ziekenhuizen en raadpleegt waar nodig worden artsen uit ziekenhuizen en medische adviseurs van zorgverzekeraars. In het najaar van 2010 zal DBC-Onderhoud de geaccordeerde verbetervoorstellen verwerken. In juli is het simuleren met DOT van start gegaan.

Werkwijze

De eerste fase van het simuleren met DOT is in drie tranches opgedeeld, zodat de beoordeling door de NZa van de wijzigingsverzoeken en de aanpassingen in de productstructuur zo spoedig kunnen worden gedaan. Elke tranche kent een aantal activiteiten. De expertgroep (DOT-experts uit ziekenhuizen) beoordeelt de wijzigingen, waarna DBC-Onderhoud de partijen in het brancheoverleg (NVZ, NFU, ZKN, Orde, ZN) consulteert en daarna verder afstemt met de NZa.

Resultaten

De eerste tranche liep van 1 juli tot 1 oktober. Op 14 september waren 108 verzoeken in bewerking. Veertien van deze verzoeken konden reeds door de expertgroep worden beoordeeld. Hiervan:

  • zijn tien verzoeken geaccepteerd voor verwerking in RS08;
  • vragen drie verzoeken om nadere onderbouwing;
  • is één verzoek afgewezen.

In de tweede fase wordt de financiële impact van DOT op macroniveau in kaart gebracht en zijn ook lokale berekeningen mogelijk. Deze impactanalyses zijn bedoeld voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders en specialisten. Eerste impactanalyses zijn reeds mogelijk vanaf het voorjaar van 2011 op basis van de definitieve productstructuur en de tarieven. De tarieven en honoraria voor 2012 zijn op 15 april 2011 respectievelijk 1 juli 2011 bekend.

Bron: DBC-Onderhoud, 11 oktober 2010

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee