De elf Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio’s gaan samen met  zorgverzekeraars en regionale zorgaanbieders voorbereidingen treffen om de reguliere zorg in ziekenhuizen gefaseerd op te starten.

Onderlinge afstemming zal plaatsvinden in het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgesproken met betrokken partijen.

Niet alle patiënten kunnen tegelijkertijd voor reguliere zorg in het ziekenhuis terecht. Daarom wordt de zorg gefaseerd opgestart en is een goede afstemming tussen de coronazorg en reguliere zorg nodig. De focus ligt in eerste instantie op de meest noodzakelijke, planbare ziekenhuiszorg en wordt geleidelijk verbreed.

Cijfers

Uit de data blijkt dat huisartsen sinds 12 maart jl. 360.000 minder patiënten naar het ziekenhuis hebben verwezen. Ook wachten naar schatting 290.500 mensen nog op een opvolging van hun verwijzing. Het beeld in de verschillende provincies is vergelijkbaar. Vanaf begin april zijn er weer meer verwijzingen, waarbij het grootste herstel zichtbaar is bij de spoedverwijzingen.

Diagnoses kanker daalt

Door de COVID-19-crisis is het aantal nieuwe kankerdiagnoses gedaald. Deze daling is zichtbaar in de Nederlandse Kankerregistratie op basis van voorlopige diagnoses uit de landelijke pathologiedatabase PALGA. De daling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door uitgestelde huisartsbezoeken en doorverwijzingen alsmede uitstel van diagnostiek in de ziekenhuizen. (Bron: IKNL)

Urgentie

Het opstarten van de reguliere zorg zal in verschillende fases verlopen. De spoedzorg is geborgd. Maar, niet alle ziekenhuizen zijn in staat om semi-acute zorg te geven. Mensen met de meest urgente zorgvragen moeten als eerste in het ziekenhuis terecht kunnen.

Om de urgentie van de zorgvragen te bepalen heeft het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding een lijst met diagnoses opgesteld, die vervolgens door de wetenschappelijke verenigingen, leden van de Federatie Medisch Specialisten, voorzien is van een urgentie indicatie. Het Zorginstituut Nederland heeft de lijst gevalideerd.

Meer informatie