Zorgverzekeraar CZ wil ziekenhuizen selecteren die de regie gaan voeren over het totale pakket van zorg bij blaas- en nierkanker. Dit voorstel maakt deel uit van het zorginkoopbeleid 2020 van de zorgverzekeraar en is beschreven in het rapport Waardegedreven Zorg.

Verkenning in het veld

Basis voor dit besluit is een verkenning van CZ naar knelpunten in de huidige zorg voor mensen met blaas- en/of nierkanker. Hiervoor werden gesprekken gevoerd met diverse experts uit het veld, waaronder IKNL en NFK.  Uit die verkenning blijkt dat ‘gelijke’ patiënten niet altijd een zelfde behandelaanbod krijgen. Het maakt uit in welk ziekenhuis de diagnose wordt gesteld. Daarnaast blijkt het aanbod van diagnostiek en behandeling voor blaas- en nierkanker versnipperd. Dit betekent in sommige gevallen lage volumes per ziekenhuis en een team dat (te) weinig ervaring opdoet met de diagnostiek en behandeling van specifieke tumorsoorten.

Expertziekenhuizen nemen regie

CZ vindt dat een onwenselijke situatie en wil hierin verbetering aanbrengen door het aanwijzen van een 15-tal expertziekenhuizen.

Deze expertziekenhuizen voeren de regie over het netwerk van ziekenhuizen in de regio. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij zorgen voor de ontwikkeling van een zorgpad en een een regionaal MDO. Essentieel is dat de indicatie en het behandelplan door een expertziekenhuis in het regionaal MDO worden vastgesteld.

Meer innovatieve behandelingen

Met het beschikbaar komen van innovatieve behandelmogelijkheden zoals immunotherapie is het perspectief voor mensen met blaas- en nierkanker verbeterd. Maar, de spreiding van de behandeling van deze patiënten over een groot aantal behandelcentra draagt niet bij aan optimale expertise en kwaliteit van multidisciplinaire zorg. NFK gaf daarom al eerder in een brief aan medisch oncologen aan de huidige  spreiding van de oncologische zorg onacceptabel te vinden.

Meer informatie