De start van de concentratie van de kinderoncologie was voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg aanleiding voor een intensiever toezicht op zorg voor kinderen. In een recent verschenen rapport stelt de inspectie vast dat de concentratie van de kinderoncologie op koers is. De IGZ kreeg de verzekering van de betrokken ziekenhuizen dat in de overgangsperiode de capaciteit van de zorg voor kinderen met kanker voldoende gewaarborgd blijft. In hoeverre de kwaliteit van zorg voor kinderen met een niet-oncologische aandoening daadwerkelijk wordt bedreigd, blijft een punt van discussie.

Concentratie complexe zorg

Kinderoncologie betreft een klein aantal kinderen (circa 550 nieuwe patiënten per jaar) met een grote diversiteit aan diagnosen die een complexe behandeling vragen. Mede op aandringen van de ouders wordt aangestuurd op concentratie van de behandeling. Niet omdat het niet goed ging, maar omdat het nog beter kan. Concentratie van complexe zorg wordt in principe gesteund door alle betrokkenen.

Prinses Maxima Centrum

In 2014 startte het Prinses Maxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie. Omdat er nog geen nieuw gebouw is, vindt de concentratie voorlopig plaats in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC-WKZ). Gedurende een overgangsperiode van enkele jaren verplaatst het complexe deel van de zorg zich in twee stappen naar het PMC. Dit brengt potentieel risico’s met zich mee voor de kwaliteit van zorg in de UMC’s, waar in een “afbouwscenario”, kennis en expertise zich verplaatst richting het PMC, maar de geleverde zorg wel verantwoord moet blijven. Dit was voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg reden om het afgelopen jaar intensiever toezicht te houden op de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Conclusie inspectie

De conclusie van IGZ is dat de concentratie van de kinderoncologie op koers is. Alle kinderen die hiervoor in aanmerking kwamen, werden sinds november 2014 verwezen naar het PMC. De medische en verpleegkundige bezetting is hier voldoende.

Er zijn afspraken voor shared care met zestien algemene ziekenhuizen en vier kinderoncologische UMC’s waardoor nabehandeling en begeleiding dichtbij huis kan plaatsvinden. Om de toegankelijkheid voor alle bevolkingsgroepen ook in de randgebieden te garanderen zijn er ook shared care afspraken met enkele kleine regionale ziekenhuizen.

Richtljinen

Er is een gezamenlijk opgesteld richtlijnenpakket voor supportive care. Een enkele kinderoncoloog heeft een dubbelaanstelling in een UMC en in het PMC. Afspraken over de borging van de kwaliteit van zorg moeten nog worden gemaakt. Voor inzage in dossiers over en weer wordt nu een voorziening getest. Voor de medicatieveiligheid bij cytostatica is permanente aandacht nodig.

Meer informatie