3 november 2014

Per 1 januari 2015 wordt de groep overige oncolytica overgeheveld van het farmaciebudget naar het ziekenhuisbudget. Patiënten hebben vanaf die datum alleen nog vanuit de aanspraak intramurale geneeskundige zorg toegang tot deze geneesmiddelen. Dit betekent dat openbare apotheken deze geneesmiddelen niet meer bij zorgverzekeraars kunnen declareren. KNMP wijst haar leden op het belang om zich goed op deze overheveling voor te bereiden. 

Openbare apothekers kunnen zich volgens KNMP op verschillende manieren voorbereiden op de overheveling door:

Informeer patiënten over gewijzigde financiering

Openbare apotheken kunnen de overige oncolytica vanaf 1 januari 2015 niet meer ten laste van de zorgverzekering verstrekken. Deze geneesmiddelen vallen vanaf die datum onder de aanspraak geneeskundige zorg. Informeer patiënten tijdig over de wijziging in hun aanspraak. Patiënten kunnen zelf bij hun voorschrijver of ziekenhuis navragen hoe zij na 1 januari 2015 aan hun geneesmiddel komen.

Apothekers kunnen gebruik maken van een voorbeeldbrief op de KNMP site om hun patiënten te informeren.

Waarborg patiëntveiligheid tijdens overdracht

Door de overheveling nemen patiënten mogelijk geneesmiddelen van verschillende apotheken af. Maak daarom goede afspraken met het ziekenhuis over het uitwisselen van het actueel medicatiegebruik. Het actief gebruiken van het LSP door beide partijen kan dit proces vereenvoudigen. Geef aan de patiënt een actueel medicatieoverzicht mee en instrueer hem dit in de ziekenhuisapotheek te overhandigen. Leg duidelijk uit dat dit de kans op medicatiefouten verkleint. Leg ook uit wanneer de patiënt alsnog bij u terecht kan en welke rol hij zelf heeft in het voorkomen van medicatiefouten.

Maak (vanaf nu) afspraken met ziekenhuizen

Het is niet voor het eerst dat geneesmiddelen worden overgeheveld naar het ziekenhuis. Bij een eerdere overheveling maakten apotheken bijvoorbeeld afspraken met ziekenhuizen over het blijven leveren van TNF-alfaremmers. Met de nieuwe over te hevelen geneesmiddelen zijn mogelijk soortgelijke afspraken te maken met ziekenhuizen. Begin hier nu mee; ziekenhuizen bereiden zich nu voor op de situatie per januari 2015.

Houd rekening met eigen voorraadbeheer

Indien u de geneesmiddelen niet meer verstrekt in 2015, houd hier dan nu al rekening mee in uw eigen voorraadbeheer.

Handboeken overheveling

Het nieuwe ‘Handboek overheveling orale oncolytica’ van de NVPF, NVZA, NVZ en NFU geeft inzicht in welke geneesmiddelen worden overgeheveld. Het handboek ondersteunt primair ziekenhuizen bij het voorbereiden van de overheveling en is ook beschikbaar voor alle leden van de KNMP. Op de KNMP site staan ook andere handboeken in het kader van overheveling. 

Meldpunt voor patiënten zorgverleners

Vanaf 1 januari 2015 kunnen patiënten, apothekers en andere zorgverleners problemen met de overheveling overige oncolytica via een meldpunt melden. Dit meldpunt wordt verzorgd door het NIVEL, dat in opdracht van het ministerie van VWS de overheveling monitort. Dit meldpunt is in ieder geval open van 1 januari 2015 tot 1 mei 2015 en te bereiken via telefoon (030) 272 98 37 of via overheveling@nivel.nl.

Meer informatie