Instellingen moeten jaarlijks de volumes en kostprijzen van DBC-zorgproducten in het gereguleerde (A-) segment aanleveren aan de NZa, zodat de maximum tarieven kunnen worden geactualiseerd. Hiervoor wordt het gewogen gemiddelde van alle aangeleverde kostprijzen, na schoning voor uitbijters, gehanteerd. Voor het DBC-pakket 2016 zijn de kostprijzen 2013 gebruikt. In verband met de nieuwe integrale tarieven moesten voor het eerst ook de personeelskosten (medisch specialisten in loondienst en vrijgevestigd medisch specialisten) aangeleverd te worden. Bron: NZa Vaststelling DBC pakket medisch specialistische zorg 2016

Het prijseffect van de herberekening van de maximum tarieven voor de DBC-zorgproducten Stamceltransplantatie (autoloog en allogeen) (incl WBMV) is aanzienlijk: de productiewaarde daalt met 21%.

Opvallend is ook dat het maximumtarief van het DBC-zorgproduct Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) in 2016 zo’n 19% hoger ligt dan het huidige tarief 2015 (€ 7.991,24 vs. € 6.727,16), terwijl de kostprijs mediaan in 2013 € 6.210,89 bedroeg.

Nieuwe tarieven DBC’s Stamceltransplantatie 2016

De NZa heeft op basis van het gewogen gemiddelde van de door de instellingen aangeleverde volumes en (integrale) kostprijzen 2013 nieuwe maximumtarieven berekend van de DBC-zorgproducten in het gereguleerde (A-) segment.

Hieronder ziet u een samengesteld overzicht van de gegevens van de DBC-zorgproducten behorende bij de zorgproductgroep Stamceltransplantatie (979003). Bron: NZa Rapport – Beoordeling en verantwoording DBC pakket 2016, Bijlage 3 Kengetallen en statistiek.

Herberekening DBC’s Stimuleren en oogsten eigen stamcellen

Het maximum tarief van het DBC-zorgproduct Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) ligt in 2016 zo’n 19% hoger dan het huidige tarief 2015 (€ 7.991,24 vs. € 6.727,16), terwijl de kostprijs mediaan in 2013 € 6.210,89 bedroeg.

De maximumtarief voor de behandeling met > 56 dagbehandelingen en/of verpleegligdagen is meer dan verviervoudigd (€ 21.314,70 naar € 90.099,72) , terwijl dit DBC zorgproduct in 2013 niet is gebruikt.

Prijseffect herberekening Stamceltransplantatie

De NZa heeft berekend wat het verschil in productiewaarde is van de DBC-zorgproductgroep Stamceltransplantatie (autoloog en allogeen) (incl WBMV) bij toepassing van de DBC-maximumtarieven in 2014 en in 2016, op basis van de volumes van 2013. Het betreft integrale tarieven, waarbij geen onderscheid is gemaakt naar honorariumkosten en instellingskosten.

Het effect van de nieuwe kostprijzen verschilt per DBC-zorgproductgroep. Zo daalt de productiewaarde van Stamceltransplantatie (-21%) maar stijgt die van bijvoorbeeld Kindergeneeskunde oncologie (+34%) en Psychiatrie (+90%). Gemiddeld blijft de productiewaarde voor DBC-zorgproducten vrijwel gelijk (-1%). Bron: NZa rapport Beoordeling en verantwoording DBC pakket 2016)

(NB samengestelde illustratie; klik hier voor de hele tabel, p. 44 )

Nieuw: contractafspraken over max-maximumtarieven

Voor 2016 is de mogelijkheid geïntroduceerd om een tweede hoger maximumtarief (het max-maximumtarief) per prestatie af te spreken en in rekening te brengen. Deze max-maximumtarieven worden mogelijk gemaakt om innovatie en specifieke kwaliteitsafspraken verder te ondersteunen. De maximumtarieven kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd. Het max-maxtarief is van toepassing op het gehele gereguleerde segment met uitzondering van de add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren.

Voor het in rekening brengen van het max-maximumtarief moet in alle gevallen sprake zijn van een schriftelijke overeenkomst met een zorgverzekeraar over de toepassing van het aanvullende maximum. Eventuele aanvullende voorwaarden die gelden om het aanvullende maximum (ten hoogste 10%) in rekening te brengen zijn ter lokale invulling aan de zorgverzekeraar en zorgaanbieder.

Meer informatie

Per 2016

Per 2015