Om te zorgen dat palliatieve zorg ondersteund wordt met passende financiering, is de huidige financiering van palliatieve zorg in kaart gebracht in de vorm van de ‘Handreiking financiering palliatieve zorg 2020’. (Bron: IKNL)

Handzaam overzicht regelgeving

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2020 is een handzaam overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgvormen. Namelijk in het ziekenhuis, thuis, in een hospice, verpleeghuis of palliatieve terminale unit. De Handreiking 2020 is een herziening van de Handreiking 2019.

Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Het ministerie van VWS stelt dat in 2020 iedere burger verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Kwaliteit van leven en waardig sterven staan daarbij centraal en er is plaats voor rouwzorg. Palliatieve zorg is
onderdeel van de reguliere zorgverlening. Waar nodig is specialistische kennis snel beschikbaar. Om dit mogelijk te maken, is in 2014 het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestart. Bij aanvang
van het NPPZ is door de overheid gesteld dat de palliatieve zorg in Nederland onder meer kan verbeteren door uniforme kwaliteitseisen te stellen aan palliatieve zorg en door drempels in organisatie en financiering van de palliatieve zorg weg te nemen.

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

In 2015 zijn Palliactief en IKNL samen het project ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland met passende financiering’ gestart. Het project had tot doel de landelijke organisaties die zich bezighouden met palliatieve zorg te verbinden met wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties, zorgverzekeraars en overheid om gezamenlijk te komen tot een gedragen, eenduidig kwaliteitskader voor palliatieve zorg met passende financiering. In oktober 2017 is het ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’ gelanceerd.

Meer informatie