2 juli 2014

Per 1 januari 2015 maakt de NZa de procedure voor het toevoegen of verwijderen van geneesmiddelen op de zogenoemde ‘add-on lijst’ eenvoudiger, zo bericht de NZa op 1 juli 2014.

Op de add-on lijst staan geneesmiddelen die apart van de behandeling in rekening gebracht worden. Nu nog mogen alleen geneesmiddelen op deze lijst komen die gemiddeld 10.000 euro of meer per patiënt per jaar kosten. Vanaf 2015 kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars ook voor minder dure geneesmiddelen een verzoek indienen, als zij vinden dat het beter is om deze geneesmiddelen apart te bekostigen via een add-on prestatie.

Als een verzekeraar en een aanbieder een verzoek bij de NZa indienen, vraagt de NZa eerst advies over deze wijzigingsaanvraag bij de brancheorganisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Op basis van dit advies neemt de NZa vervolgens een besluit over het verzoek om de lijst te wijzigen.

De NZa publiceert de beleidsregel over de nieuwe procedure voor het wijzigen van de add-on lijst in juli 2014 op haar website. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars die al per 1 januari 2015 een wijziging willen laten ingaan, kunnen hiervoor al in de loop van 2014 een gezamenlijk verzoek indienen.
 

Gedeeltelijke invoering beoogde bekostigingsbeleid

Hiermee voert de NZa een deel van het beoogde bekostigingsbeleid in per 1 januari 2015. De wijziging van het niveau waarop add-ons worden vastgesteld, namelijk niet meer per stofnaam (werkzame stof) en indicatie, maar alleen per merknaam, wordt vanwege uitvoeringsgevolgen voor zorgaanbieders nog niet ingevoerd in 2015. Wanneer dit wel wordt ingevoerd, daar besluit de NZa later over.

Bekostiging zorgaanbieder moet aanspraak patiënt volgen

In dit bericht van de NZa en de eerdere voorstellen voor het nieuwe add-on beoordelingssysteem 2015 wordt nog geen aandacht besteed aan de volgende punten die van groot belang zijn voor de toegankelijkheid van patiënten:

  • Administratieve doorlooptijden
  • Bekostiging met terugwerkende kracht

In mei 2013 besloot de NZa beleidsregel de bekostiging ‘met terugwerkende kracht’ voor nieuwe dure en weesgeneesmiddelen te herstellen om de verslechterde toegang voor patiënten door de invoering van het add-on systeem op te heffen.

Sinds 1 januari 2012 duurde het veel langer voor een nieuw duur of weesgeneesmiddel bekostigd werd (via een add-on) dan onder de Beleidsregel Dure geneesmiddelen. De bekostiging met terugwerkende kracht tot het moment van handelsregistratie van het geneesmiddel was afgeschaft, terwijl een patiënt wél ‘verzekerde aanspraak’ en dus recht op verstrekking en vergoeding van deze vorm van zorg had. Lees hierover meer in de volgende artikelen:

Voorkomen onaanvaardbare zorgrisico´s

De nieuwe add-on procedure is het resultaat van een jaar lang overleg van de NZa en de veldpartijen. Daaruit bleek dat zorgverzekeraars, zorgaanbieders, patiënten, beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen vinden dat het huidige beleid rondom de bekostiging van dure geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg te veel knelpunten kent, met name ten aanzien van de toegankelijkheid (risico op onderbehandeling), macrobetaalbaarheid, transparantie en administratieve lasten.

Financiële risico’s voor zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen aanleiding geven tot risicoselectie aan de poort, doorverwijzing of onderbehandeling. "Dit zijn onaanvaardbare zorgrisico’s voor de patiënt," aldus veldpartijen in het adviesrapport “Bekostiging geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg, Ruimte voor maatwerk per 1 januari 2015” dat de NZa in juli 2013 voor besluitvorming naar de minister van VWS zond.

De NZa publiceert de beleidsregel over de nieuwe procedure voor het wijzigen van de add-on lijst deze maand op haar website.  

 

Meer informatie