Volgend jaar presenteert VWS een contourenplan om de organisatie en uitgaven in de zorgsector nog veel meer op regionaal niveau in te richten. Een korte samenvatting van de begroting van VWS 2020 met bijzondere aandacht voor medisch specialistische zorg.

Contourennota 2020

Voor het zomerreces van 2020 brengt VWS een contourennota uit. De nota gaat in op wat er bestuurlijk nodig is om de organisatie en betaalbaarheid van de zorg en ondersteuning te verbeteren. Daarbij wordt ook bezien welke aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn om dit te realiseren.

Kostenbeheersing

Door onder andere demografische ontwikkelingen zullen de zorgkosten blijven stijgen. Maar, uit het Jaarverslag 2018 van het ministerie van VWS bleek dat de groei van de zorguitgaven voor het zesde jaar op rij onder de economische groei is uitgekomen. Dit is een significante trendbreuk met het verleden en laat volgens het ministerie zien dat het beleid gericht op kostenbeheersing zijn vruchten afwerpt. Dit beleid dan ook wordt voortgezet.

De afgesloten hoofdlijnenakkoorden met de medisch-specialistische sector, de geestelijke gezondheidszorg, wijkverpleegkundigen en huisartsen leveren door volume- en kwaliteitsafspraken tot en met 2022 een belangrijke bijdrage aan het beheersen van de zorguitgaven. Ook het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik draagt bij aan efficiënte zorg.

Betaalbare geneesmiddelen

Bij nieuwe, dure medicijnen blijft het ministerie van VWS onderhandelen over de prijs. Het gaat daarbij om geneesmiddelen die jaarlijks meer dan 50.000 euro per patiënt kosten, of voor alle patiënten samen meer dan € 40 miljoen euro per jaar.

Aanpassing Wet geneesmiddelenprijzen

Vanaf 2020 wordt de Wet geneesmiddelenprijzen aangepast. Hiermee worden de maximumprijzen van geneesmiddelen lager vastgesteld. Dit levert volgens de overheid een forse besparing op. Via het Programma Goed Gebruik worden ook besparingen gerealiseerd.

Internationale horizonscans geneesmiddelen

Het geneesmiddelenbeleid wordt steeds meer op Europees niveau geregeld. De Nederlandse overheid blijft daarom met andere Europese landen internationale horizonscans uitvoeren om zich te kunnen voorbereiden op de komst van medicijnen die een grote impact hebben op het zorgbudget. Dat helpt om in een vroeg stadium onderhandelingen over prijzen te starten.

Transparante onderhandelingen

De overheid wil dat verantwoorde geneesmiddelenuitgaven hand in hand gaan met een gunstig klimaat voor innovatieve middelen. VWS blijft aandringen op meer openheid over de opbouw van medicijnprijzen en (inter)nationale farmaceutische bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Subsidies Medisch Specialistische zorg

VWS stelt in 2020 € 80,5 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van subsidies ter bevordering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg. Hieronder valt een aantal zorggebieden, zoals: oncologie, geboortezorg, acute zorg en antibioticaresistente.

Ontwikkelingen oncologische zorg

Voor het oncologie is in 2020 in totaal € 59,2 miljoen beschikbaar voor:

  • Bevorderen van fundamenteel, translationeel en klinisch kankeronderzoek ten behoeve van verbetering van de overleving van kanker en het bevorderen van kwaliteit van leven van de patiënt;
  • Verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg door het verzamelen van gegevens, het opstellen van richtlijnen, het bewaken van kwaliteit, het faciliteren van samenwerkingsverbanden en bij- en nascholing;
  • Eenmalige registratie van alle pathologie-uitslagen, het beheer hiervan in een landelijke databank en het computernetwerk voor de gegevensuitwisseling met alle pathologielaboratoria in Nederland. Deze gegevens vormen de basis voor de landelijke kankerregistratie, zijn onmisbaar voor de evaluatie en monitoring van de bevolkingsonderzoeken, ondersteunen de patiëntenzorg en worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Wijziging Zorgverzekeringswet inzake apotheekbereidingen

Elk jaar vindt een aantal pakketwijzigingen plaats. Een wijzigingen betreft de apotheekbereidingen. Per 2020 wordt de vergoeding van apotheekbereidingen veranderd. Als een geregistreerd geneesmiddel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, kan de apotheekbereiding voortaan wél worden vergoed (mits er sprake is van acceptabele prijs). Hierdoor houdt de patiënt toegang tot het geneesmiddel. Als een apotheekbereiding door deze aanpassing wordt toegelaten tot het basispakket, vallen de kosten ervan in het financiële kader voor geneesmiddelen dan wel medisch specialistische zorg. Dergelijke toevoegingen kunnen via de beschikbare financiële groeiruimte worden opgevangen.

Meer informatie