Achmea gestart met inkoop oncologische zorg 2014

21 mei 2013 – Zorgverzekeraar Achmea heeft het Inkoopbeleid medisch specialistische zorg 2014 bekend gemaakt en de inkoopgesprekken voor 2014 gestart. De contracten moeten uiterlijk 1 oktober 2013 mondeling en 1 november 2013 schriftelijk zijn afgerond. De offerte van de instelling met prijs- en volumevoorstellen dient uiterlijk op 1 augustus 2013 bij Achmea te zijn aangeleverd.

Achmea zal niet meer het volledige behandelaanbod bij alle zorgaanbieders inkopen. De zorgverzekeraar heeft een strikt inkoopbeleid opgesteld voor de oncologische zorg en de behandelingen met dure geneesmiddelen.

Selectieve inkoop specialistische zorg

Achmea verwacht niet meer met alle zorgaanbieders (voor het volledige behandelaanbod) een contract te zullen afsluiten. Bij het inkopen op basis van verzekerdenpreferenties en het bieden van keuzes aan de klanten past bovendien niet langer een systematiek van aanneemsommen.

“We maken deze inkoopronde heel bewust de draai van het contracteren van zorgaanbieders naar het inkopen van zorg voor onze verzekerden”, aldus Wout Adema, directeur zorginkoop Achmea. “Dit betekent dat het voor ons geen vanzelfsprekendheid meer is dat we met elke zorgaanbieder (voor het volledige behandelaanbod) een contract aangaan. Vanuit kwaliteitsoogpunt, maar ook vanuit doelmatigheidsoverwegingen zullen we dit jaar meer dan voorheen inzetten op zogeheten selectieve zorginkoop.”

Achmea werkt dit jaar opnieuw met ´inkoopspecificaties´. Daartoe is een deels nieuwe, deels bekende set van vragen opgesteld. Deze worden digitaal uitgevraagd en zijn het uitgangspunt voor de nieuwe gespreksronde (zie pagina 41-51, waaronder intramurale farmacie en oncologie).

Kankerzorg van ziekenhuis naar eerstelijn

Behalve concentratie van hoogcomplexe (acute en electieve) zorg behoort ook goede spreiding van voorzieningen tot de zorginfrastructuur. Achmea heeft acht onderwerpen tot prioriteit voor substitutie benoemd, waaronder Oncologie.

De komende inkoopronde zal Achmea met de ziekenhuizen en de eerstelijnszorgverleners bespreken hoe zorg verplaatst kan worden. Tijdens de gesprekken zal het o.a. gaan over de randvoorwaarden die in de eerste én tweede lijn ingevuld moeten worden om eventuele besparingen te kunnen realiseren.

Minimumkwaliteitsnormen voor oncologische zorg

Het ‘minimumkwaliteitsnormen’-project is een landelijk project dat als doel heeft dat (hoog)complexe behandelingen alleen plaatsvinden in zorginstellingen die voldoen aan minimumkwaliteitsnormen die wetenschappelijke verenigingen hebben opgesteld en die deze behandelingen frequent genoeg uitvoeren. De uitkomsten zijn te zien op www.minimumkwaliteitsnormen.nl.

 • Oktober 2012 is voor achttien nieuwe behandelingen bepaald welke zorginstellingen aan de minimumnormen voldoen en deze behandelingen mogen blijven leveren. Het gaat om de normen uit de tweede tranche van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), en de normen van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). 
 • In het eerste kwartaal van 2013 is voor een nieuwe verzameling van negen behandelingen bepaald welke instellingen aan de normen voldoen. Dit betreft onder meer de operatieve behandelingen van maag-, prostaat-, ovarium- en endeldarmkanker (NVvH 3.0, NVU en Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
 • In het derde kwartaal van 2013 zal de norm van de Stichting Oncologische Samenwerking, de SONCOS-norm, worden uitgevraagd, die de belangrijkste oncologische interventies omvat.  
   

Inkoopbeleid oncologische behandelingen

Achmea besteedt in haar inkoopbeleid 2014 specifiek aandacht aan longkanker, colorectaal carcinoom en het bevolkingsonderzoek darmkanker .

Longkanker en colorectaal carcinoom
Voor longkanker en colorectaal carcinoom heeft Achmea instapvoorwaarden en doelstellingen beschreven. Daarnaast komen instellingen die 100% van hun patiënten registreren in de DLSA, respectievelijk de DSCA en daarbij ook voldoen aan voor deze tumorgroepen relevante SONCOS-normen, in aanmerking voor het Achmea Plus-certificaat.

Bevolkingsonderzoek darmkanker
In 2013 start het bevolkingsonderzoek darmkanker. Achmea baseert zich bij de contractering voor deze screening op de certificering door het RIVM. Deze zorg zal selectief worden ingekocht op basis van toegankelijkheid en prijs. Ook vraagt Achmea de gecontracteerde instellingen om actief relevante uitkomstindicatoren voor darmkanker te registreren.

Kijk op pagina 49 voor de ‘inkoopspecificaties’ Oncologie

 

Doelmatige inzet dure behandelingen kanker

In het inkoopbeleid 2014 richt Achmea zich op het inkopen van kwalitatief goede zorg tegen een scherpe prijs in de volgende clusters geneesmiddelen:

 • TNF-alfaremmers
 • Oncolytica
 • Geneesmiddelen die per 2014 worden overgeheveld
 • Biosimilars (HGH, zo mogelijk G-CSF, EPO)
 • Overige add-ons

Op deze clusters wil Achmea afspraken maken over:

 • Vergroten van de transparantie (prijs/kwaliteit/volume/gebruik) door de inzet van de Achmea Benchmark Add-on geneesmiddelen
 • Versterken van doelmatige inkoop van dure geneesmiddelen, de benchmark identificeert best practices.
 • Aansturen op doelmatig voorschrijfgedrag van specialisten: Uit add-ondeclaraties onderscheidt Achmea praktijkvariaties zoals indicatiestelling, voorkeursmiddelen, richtlijnadherentie, volumes en voorschrijfpatronen.
 • Verbetering van de begeleiding van de patiënt bij complexe farmaceutische zorg door opname- en ontslaggesprekken, medicatieverificatie of het monitoren van klantervaringen.

Kijk op pagina 45 voor de ‘inkoopspecificaties’ Intramurale farmacie.

 

Voorwaardelijke toelatingen en financiering onderzoek

Sinds 1 januari 2012 kan de Minister van VWS besluiten om zorg die niet voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ toch, voor een periode van maximaal vier jaar, toe te laten tot het verzekerde pakket. Daaraan wordt de voorwaarde verbonden dat in dat tijdsbestek gegevens worden verzameld over de effectiviteit van de zorg. Voorwaardelijke toelating tot het basispakket houdt in dat de geleverde zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt echter niet voor het daaraan gekoppelde onderzoek waarvoor aparte financiering nodig is.

Vanaf 2014 zal Achmea zorg die valt onder de voorwaardelijke toelating bij voorkeur inkopen bij instellingen die participeren in het bijbehorende onderzoek. Indien hiermee voldoende zorg voor verzekerden wordt gecontracteerd, zal Achmea deze zorg niet langer inkopen bij niet-participerende instellingen. Die instellingen moeten patiënten, die voor een van deze behandelingen in aanmerking komen, tijdig doorverwijzen naar een instelling die wél deelneemt aan het onderzoek. De financiële afwerking per instelling vraagt maatwerk.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee