De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert een informatiekaart om zorgaanbieders te informeren over de bekostiging van palliatieve zorg. Uit analyse van de NZa blijkt dat de regelgeving voor deze vorm van zorg niet voldoende duidelijk is.

Afstemmen vormen van palliatieve zorg

De huidige wet- en regelgeving is erop gericht dat mensen kunnen kiezen waar ze willen sterven en dat de plaats van voorkeur ook beschikbaar en betaalbaar is. De verschillen tussen de zorgvragen van patiënten zijn groot. Om zoveel mogelijk aan de wensen van patiënten tegemoet te komen bieden zowel ziekenhuizen, verpleeghuizen en de eerstelijnszorg palliatieve zorg aan vanuit de zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg. De NZa gaat met zorgaanbieders onderzoeken hoe de verschillende vormen van palliatieve zorg beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Zorg op maat

De laatste jaren zijn verschillende initiatieven genomen  om zorg op maat en samenwerking tussen zorgprofessionals mogelijk te maken. De NZa constateert zeven algemene verbeterpunten om de bekostiging van palliatieve zorg verder te ontwikkelen, zoals

  • Vereenvoudigen bekostiging
  • Stimuleren regionale samenwerking
  • Bekostiging laten aansluiten op kwaliteitskader palliatieve zorg.

De verbeteracties liggen bij alle betrokkenen, zoals NZa, het ministerie van VWS, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Ziekenhuiszorg DBC aangepast

In de ziekenhuiszorg zorgde een algemeen geldende regel in het dbc-systeem dat de inzet van een palliatief team regelmatig niet werd vergoed. Daarom is deze regelgeving aangepast.

Langdurige zorg: vervalt indicatiestelling

In de langdurige zorg vervalt de indicatiestelling voor palliatieve zorg door het CIZ. De NZa past de regelgeving aan om zo de administratieve last terug te dringen en direct financiële middelen vrij te maken voor maatwerk. De NZa adviseert ook de ggz en de gehandicaptenzorg hierin te betrekken.

Meer informatie