Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over geneesmiddelen die  op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) aangemerkt zijn als kandidaat voor de pakketsluis.

Het gaat om behandelingen met geneesmiddelen waarvan de registraties voor markttoelating verwacht worden in het eerste en tweede kwartaal van 2020. Onder deze geneesmiddelen zitten vier behandelingen voor kanker. 

Inzet van de pakketsluis

Sinds 1 juli 2018 zijn de criteria voor de inzet van de sluis wettelijk verankerd door een wijziging van het Besluit zorgverzekering. Alleen geneesmiddelen met hoge prijs of groot financieel risico worden dan in de sluis geplaatst. Een geneesmiddel komt in aanmerking voor de pakketsluis indien:

  • Met de verstrekking van het geneesmiddel voor de behandeling van één nieuwe indicatie of meerdere nieuwe indicaties het verwachte macrokostenbeslag € 40 miljoen of meer per jaar bedraagt. In dit geval worden alle nieuwe indicaties in de sluis geplaatst;
  • Kosten van verstrekking van het geneesmiddel voor de behandeling van een nieuwe indicatie per patiënt per jaar € 50.000 of meer bedragen en het verwachte macrokostenbeslag van die verstrekkingen € 10 miljoen of meer per jaar bedraagt. In dit geval wordt alleen de desbetreffende indicatie in de sluis geplaatst.

Sluiskandidaten eerste helft 2020

Op basis van de meest recente publicatie van de Horizonscan Geneesmiddelen (12 juni 2019) van het Zorginstituut noemt de minister vijf geneesmiddelen waarvan registratie mogelijk is in de periode tot en met juni 2020 en die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing in de sluis. Vier behandelingen betreffen oncologie. Link naar Kamerbrief.

Europees Geneesmiddelenbureau

Voor deze geneesmiddelen geldt dat zij op basis van de nu beschikbare informatie in aanmerking komen voor een sluisprocedure. De definitieve beslissing over het in de sluis plaatsen van deze geneesmiddelen neemt de minister zodra de het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positieve opinie heeft uitgebracht.

Zorginstituut

Als het middel in de sluis wordt geplaatst, volgt een beoordeling door het Zorginstituut. Het is mogelijk dat er nieuwe informatie beschikbaar komt waardoor er een geneesmiddel in de sluis wordt geplaatst dat niet vooraf als sluiskandidaat is aangemerkt, of waardoor een sluiskandidaat toch niet in de sluis geplaatst wordt.

Meer informatie