Richtlijnen

Voor de ondersteuning van de diagnose en behandeling van kankerpatiënten zijn richtlijnen voor oncologische zorg en palliatieve zorg ontwikkeld.

Richtlijnen voor oncologische zorg kennen twee typen:

  • Tumorspecifiek
    Multidisciplinaire richtlijnen gericht op de diagnose en behandeling van patiënten met een specifieke tumor. De richtlijnen beschrijven knelpunten in het medisch handelen, de organisatie van de zorg en de voorlichting en begeleiding van de patiënt.
  • Niet-tumorspecifiek
    Richtlijnen gericht op de diagnose en behandeling van een symptoom of gezondheidsklacht die het gevolg is van ziekte en behandeling. De zorgaspecten zijn multidisciplinair uitgewerkt of specifiek voor een bepaalde beroepsgroep.

Op Oncoline zijn alle richtlijnen rondom oncologische en palliatieve zorg te vinden:

Richtlijnontwikkeling

Richtlijnen voor de oncologische zorg worden ontwikkeld door landelijke richtlijnwerkgroepen. Deze bestaan uit experts die zijn gemandateerd door hun beroeps- of wetenschappelijke verenigingen. Afgevaardigden van patiënten in de werkgroepen dragen zorg voor het patiëntenperspectief. De ontwikkeltijd en de autorisatie van nieuwe evicence-based richtlijnen (EBRO)  bedraagt anderhalf jaar.

Bij de richtlijnontwikkeling wordt gebruikt gemaakt van het ‘Draaiboek richtlijn ontwikkeling‘. Het draaiboek wordt minimaal twee maal per jaar aangepast met vernieuwende werkwijzen voor patiëntenparticipatie en voorkeuren, samenvatting van wetenschappelijk bewijs, autorisatie, eigenaarschap en indicatoren.

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) voert de regie over de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg. Deze richtlijnen worden in het Engels vertaald om de internationale samenwerking te bevorderen.

Nieuw richtlijnenbeleid NVMO

In 2012 maakte de NVMO een nieuwe benadering van richtlijnen bekend. Het aantal oncologische richtlijnen rijst de pan uit, volgens de vereniging. Ze zijn bovendien veel te volumineus en kennen een langdurig en kostbaar ontwikkeltraject. Dat geld kan beter aan kwaliteitsverbetering worden besteed. De Nederlandse richtlijnen zijn bovendien grotendeels een doublure van bestaande internationale richtlijnen, zoals die van de American Society of Clinical Oncology (ASCO), de National Comprehensive Cancer Network (NCCN) en de European Society of Medical Oncology (ESMO). In richtlijnontwikkeling, vooral indien er geen ‘level A evidence’ is over bepaalde onderwerpen, kunnen meningen van deelnemers de richting bepalen. En die vormen niet altijd een juiste afspiegeling van de kennis en meningen van de beroepsgroep van oncologen.

Om het gros van de dagelijkse oncologische patiëntenzorg te ondersteunen kan worden volstaan met het maken van richtlijnen voor de vier meest voorkomende tumortypes, die maximaal 75 pagina’s beslaan en die jaarlijks bijgesteld worden door een evenwichtige vertegenwoordiging van landelijke experts op dit terrein. Deze personen moeten gemandateerd zijn om namens hun beroepsverenging te spreken. Voor de andere tumortypes volstaan Europese richtlijnen. Een Nederlands addendum van hoogstens enkele pagina’s, geschreven en tweejaarlijks gereviseerd door ‘experts in the field’ moet voldoende zijn.

Bron: Weg met het woud van richtlijnen, Machteld Wymenga, Winette van der Graaf, Koos van der Hoeven en Hans Gelderblom, 23 juli 2012, Medisch Contact.

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

Concentratie prostaatkankerzorg door selectieve inkoop

Zorgverzekeraars willen via selectieve inkoop de prostaatkankerzorg concentreren in 2 à 3 centra. De ACM vindt het plan onvoldragen en geeft geen fiat.

Lees meer

Voorlichting NZa bekostiging palliatieve zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert een informatiekaart om zorgaanbieders te informeren over de bekostiging van palliatieve zorg.

Lees meer

Ziekenhuizen betalen niet meer mee aan DICA

Ziekenhuizen betalen niet meer mee aan de kwaliteitsregistraties van DICA. Zorgverzekeraars nemen voortaan de bekostiging voor hun rekening.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief